• @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • Daniel Mazur má oprávnění mazat
 • Stanislav Stipl má oprávnění mazat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Prováděcí vyhláška k hospodaření

NÁVRH

Finanční odbor České pirátské strany stanovuje následující pravidla:

§ Proplácení výdajů

 1. Výdaje se proplácejí na základě podané žádosti o proplacení (§16 PraH) a to přednostně na bankovní účet dodavatele zboží nebo služby.
 2. Je-li nutné použít platbu v hotovosti, proplatí se na bankovní účet žadatele záloha, kterou ve stanovené lhůtě řádně vyúčtuje (§17 PraH).
 3. Postup podle předchozího bodu se nepoužije u výdajů v hotovosti do 500 Kč. Takovéto řádně schválené výdaje lze vyúčtovat zpětně v příslušné lhůtě (§ Lhůty).
 4. Žádosti se vyplňují do příslušných formulářů na systémech strany a zároveň žadatel o podání žádosti informuje v podatelně finančního odboru.
 5. Žádost o proplacení výdaje nebo zálohy může vystavit libovolný člen nebo příznivec Pirátů, ale musí ji autorizovat hospodář příslušné rozpočtové položky, popřípadě schválit příslušné orgány (§ 11 PraH).
 6. Žádost o proplacení výdajů musí obsahovat odkaz na doklady, kromě některých případů proplácení cestovného (viz § Cestovní náhrady).
 7. Žádost o vyplacení zálohy musí být předem schválena hospodářem, případně dalšími orgány (§11 PraH).

§ Platby kartou

 1. Platby kartou jsou málo transparentní, protože do zprávy pro příjemce, ani do poznámky, nelze nic zapisovat.
 2. Proplacení kartou se použije jen v případech, pro které neexistuje jiný způsob platby (např. za služby v zahraničí).
 3. Platby provádí výhradně vedoucí finančního odboru, nebo pověřený člen předsednictva strany s podepsanou hmotnou zodpovědností. Údaje o platební kartě, jako je číslo karty, datum expirace, nebo kontrolní trojčíslí, se nikomu nesdělují.
 4. Je zakázáno na kartu vybírat hotovost v bankomatech.

§ Doklady

 1. Doklad dodavatele (faktura nebo účtenka) musí být k žádosti o proplacení připojen ve stanovené lhůtě (§ Lhůty)
 2. Přiložený doklad musí být dostatečně čitelný při vytištění na papír formátu A4. Posouzení čitelnosti provádí finanční odbor.
 3. Pokud existuje doklad v papírové podobě, musí být doručen finančnímu odboru osobně nebo poštou. Na každý jednotlivý doklad se vyznačí číslo žádosti, ke které patří (na zadní stranu obyčejnou tužkou, nebo připojením papírového štítku s poznámkou).
 4. Doklad musí splňovat náležitosti, uvedené v Návodu pro vystavování a zasílání dokladů.

§ Cestovní náhrady

 1. Pracovní cesta za účelem plnění stranických úkolů musí být schválena příslušným orgánem, který osobu (osoby) na cestu vysílá.
 2. Souhlas musí obsahovat místo odjezdu a cíl cesty, případně i trasu (např. při volební kampani) a v případě použití motorového vozidla i přibližnou délku v kilometrech.
 3. Souhlas může určit konkrétní typ dopravy, který musí být k cestě použit (např. „vlak nebo autobus“) tak, aby cesta byla co nejlevnější 1).
 4. Souhlas musí být vložen do žádosti o proplacení.
 5. Pro použití automobilu, s ohledem na současné ceny pohonných hmot a průměrnou spotřebu běžných aut, se stanovuje částka 2,50 Kč/km.
 6. Po návratu z cesty podá příslušný hospodář 2) Žádost o proplacení, která bude obsahovat také tyto náležitosti:
  • a) v poli „Záměr“ se jako první slova uvede „Pracovní cesta“.
  • b) v poli „Doklad“ se uvede „cestovné“ při cestě autem, v ostatních případech se vloží skeny jízdenek, letenek, případně i faktur a účtenek za ubytování nebo jiné výdaje.
 7. Při použití dražší dopravy, než jaká byla schválena, se proplatí částka jen do výše schváleného druhu dopravy a je třeba doložit ceny této levnější dopravy v době cesty (např. screenshot ceníku přepravce).

§ Cizí měny

 1. Částka v cizí měně se píše do poznámky žádosti a částku v korunách upraví Finanční odbor dle skutečnosti.
 2. Při platbách v cizí měně do Evropské unie se proplácí částka uvedená v Euro, podle platného kurzu FIO pro den proplacení. Poplatky bankám se použijí SHA (plátce i příjemce platí poplatek své bance).
 3. Při platbě v cizí měně mimo Evropskou unii se proplácí částka uvedená v cizí měně, podle platného kurzu FIO v den proplacení. Poplatky bankám se mohou použít SHA (každý své bance), OUR (vše plátce), nebo BEN (vše příjemce). Typ poplatků je nutné uvést v poznámce žádosti.
 4. Je-li žádost doložena dokladem v cizí měně a má být proplacena v korunách, proplácí se částka v kurzu ČNB střed, platném v den vystavení dokladu, nebo v den vystavení nejstaršího dokladu, je-li dokladů více.
 5. Žádá-li hospodář o proplacení částky v jiném kurzu, je povinen doložit doklad o nákupu cizí měny (z banky, směnárny, bankomatu), na kterém je uveden nákupní kurz, jinak bude proplacena částka podle předchozího bodu.

§ Autorizace žádostí

 1. Žádost o proplacení se autorizuje tak, že hospodář založí v podatelně finančního odboru nové vlákno a vloží tam odkaz na žádost.
 2. Pokud již nějaké vlákno k žádosti v podatelně finančního odboru existuje, doplní hospodář svůj souhlas do tohoto vlákna.
 3. Stejně postupují případné další schvalující orgány.
 4. Žádosti řádně neautorizované nebudou proplaceny.

§ Příjem plateb v hotovosti

 1. Je zakázáno jménem České pirátské strany přijímat platby v hotovosti a vystavovat příjmové doklady, kromě těchto případů:
  • a) vstupenky na kulturních a společenských akcích
  • b) prodej reklamních předmětů a tiskovin (knih) při kulturních, společenských a propagačních akcích.
 2. Vstupenky pro pořadatele akce zajistí finanční odbor.
 3. Vstupenky musí:
  • a) být označeny jménem České pirátské strany
  • b) být očíslovány nepřerušenou řadou, unikátní pro kalendářní rok
  • b) mít vyznačenu cenu
  • c) mít kontrolní útržek.
 4. Nepoužité nebo poškozené účtenky vrátí pořadatel akce finančnímu odboru ve stanovené lhůtě.
 5. Za všechny ostatní vstupenky odvede pořadatel akce peníze na bankovní účet strany.
 6. Příjmové doklady na prodej dodá pověřenému prodejci finanční odbor.
 7. Tyto doklady budou očíslovány unikátní číselnou řadou pro každý kalendářní rok a budou propisovací s jednou kopií.
 8. Veškeré kopie příjmových dokladů a nepoužité příjmové doklady vrátí pověřený prodejce finančnímu odboru ve stanovené lhůtě.
 9. Pověřený prodejce je osoba, kterou určí hospodář příslušného rozpočtu ještě před započetím prodeje. Jmenování pověřeného prodejce musí být oznámeno finančnímu odboru současně se žádostí o zaslání příjmových dokladů.

§ Evidence majetku

 1. Majetek musí být zaevidován do Evidence majetku, pokud:
  • a) jeho pořizovací cena za kus je vyšší než 100 Kč,
  • b) je možné jej používat opakovaně nebo dlouhodobě,
  • c) jedná se o soubor věcí (např. 100 kusů plastových obalů na jmenovky), který jako celek patří pod předchozí body
  • d) se jedná o materiál na výrobu propagačních předmětů, nebo spotřební materiál ve velkém množství (např. papír do tiskárny v množství 50 balíků, 5 tonerů do jediné tiskárny atd.)
  • e) finanční odbor rozhodl o zařazení do evidence.
 2. Majetek se eviduje na technických systémech strany. Pro každou jednotlivou věc nebo soubor věcí se založí samostatná karta majetku, která obsahuje:
  • a) název věci nebo souboru věcí,
  • b) pořizovací cenu, u darů hodnotu stanovenou dárcem,
  • c) datum pořízení,
  • d) majitele v rámci strany, tj. organizační složku, která věc vlastní (např. KS Praha, MO, TO atd.),
  • e) držitele v rámci strany, tj. organizační složku, která má věc momentálně v držení (tento údaj se přepisuje při každém zapůjčení a vrácení),
  • f) správce - konkrétní osobu, která za majetek ručí (také tento údaje se přepisuje při půjčování),
  • g) typ věci - slouží pro snadnější vyhledávání (např. kniha, banner, nářadí, IT technika atd.),
  • h) u souboru věcí a materiálu se uvede i množství,
  • i) pokud je to možné, připojí se i obrázek věci.

§ Lhůty

 1. K žádostem o proplacení musí být přiloženy veškeré doklady nejpozději do 4 týdnů od proplacení žádosti.
 2. Doklady, přiložené k žádostem o proplacení, nesmí být starší než 4 týdny od podání žádosti.
 3. Žádost o vyplacení zálohy musí být vyúčtována a doložena doklady nejpozději do 6 týdnů od převedení peněz (§13 PraH), není-li v žádosti uvedeno jinak.
 4. Použití platby kartou musí být oznámeno nejméně 7 dnů před provedením platby. Pro pravidelně opakované platby stačí oznámení 7 dnů před první platbou v roce.
 5. Vstupenky (nebo jejich kontrolní útržky) a příjmové doklady musí být vráceny finančnímu odboru nejpozději do 14 dnů po skončení akce nebo prodeje.
 6. Lhůta pro oznámení omylu je 4 týdny.
 7. Lhůta pro zápis do Evidence majetku je 1 týden od pořízení.
 8. V měsíci prosinci se veškeré předchozí lhůty stanoví nejpozději na 15. leden následujícího roku.

Poučení: Tato vyhláška obecně zavazuje.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.