Výroční zpráva České pirátské strany za rok 2016

 • Na Valích 510, IČO: 25408232,
 • OR Ústí nad Labem, odd. c, vl. 16000

17/2016 Výtisk č. 1.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená členům a orgánům politické strany

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

o ověření účetní závěrky politické strany k 31. 12. 2016

 • Auditorská společnost: LN - AUDIT s. r.o.
 • Louny, Na Valích 510
 • oprávnění KAČR č. 333
 • Odpovědný auditor: lng. Tomáš Hora
 • Louny, V Domcích 2602
 • oprávnění KAČR č. 2061

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky politické strany Česká pirátská strana („Politická strana“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Politické strany k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA CR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů Ceské republiky jsme na Politické straně nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost republikového předsednictva Politické strany za účetní závěrku

Republikové předsednictvo Politické strany odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je republikové předsednictvo Politické strany povinno posoudit, zda je Politická strana schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy republikové předsednictvo plánuje zrušení Politické strany nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhmu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu svýše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je naší povinností:

 • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšo’vání, úmyslná opomenutí, nepravdivé prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol republikovým předsednictvem.

 • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Politické strany relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.

 • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti republikové předsednictvo Politické strany uvedlo v příloze účetní závěrky.

 • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky republikovým předsednictvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Politické strany trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Politické strany trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Politická strana ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

 • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat republikové předsednictvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 31. března 2017

…………………….. ……………….. Ing. Hora, jednatel Ing. Hora, auditor

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky Česká pirátská strana

IČO v v Rehorova 943 Praha

71339698 13000

Označení a Aktiva b Stav k prvnímu dni účetního období 1 stav k poslednímu dni účetního období 2
A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II + A.III + A.IV.) 0 36
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1 až A.I.7.) 0 0
1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0
2 Software 0 0
3 Ocenitelná práva 0 0
4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.) 0 45
1 Pozemky 0 0
2 Umělecká díla, předměty a sbírky 0 0
3 Stavby 0 0
4 Hmotné movité věci a jiné soubory 0 0
5 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0
6 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0
7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0
8 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 45
9 Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek 0 0
10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0
A.III Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1 až A.III.7) 0 0
1 Podíly - odvládaná nebo ovládající osoba 0 0
2 Podíly - podstatný vliv 0 0
3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0
4 Zápůjčky organizačním složkám 0 0
5 Ostatní dlouhodobé zápůjčky 0 0
6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0
A.IV Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11) 0 -9
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0 0
2. Oprávky k softwaru 0 0
3. Oprávky k ocenitelným právům 0 0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0
6. Oprávky ke stavbám 0 0
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 0 -9
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 0 0
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 0 0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 0
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0
B. Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B. II. + B.III + B.IV) 12330 9437
B.I. Zásoby celkem (součet B.I.1 až B.I.9) 0 0
1. Materiál na skladě 0 0
2. Materiál na cestě 0 0
3. Nedokončená výroba 0 0
4. Polotovary vlastní výroby 0 0
5. Výrobky 0 0
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0
7. Zboží na skladě a v prodejnách 0 0
8. Zboží na cestě 0 0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0
B. II. Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19) 39 123
1. Odběratelé 0 0
2. Směnky k inkasu 0 0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0
4. Poskytnuté právní zálohy 39 123
5. Ostatní pohledávky 0 0
6. Pohledávky za zaměstnanci 0 0
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 0 0
8. Daň z příjmů 0 0
9. Ostatní přímé daně 0 0
10. Daň z přidané hodnoty 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 0 0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování ze státním rozpočtem 0 0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 0 0
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 0 0
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 0 0
17. Jiné pohledávky 0 0
18. Dohadné účty aktivní 0 0
19. Opravná položka k pohledávkám 0 0
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1 až B.IV.II) 12144 9293
1. Peněžní prostředky v pokladně 1 0
2. Ceniny 0 0
3. Peněžní prostředky na účtech 12143 9293
4. Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování 0 0
6. Ostatní cenné papíry 0 0
7. Peníze na cestě 0 0
B.IV Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1 až B.IV.3) 147 21
1. Náklady příštích období 147 21
2. Příjmy příštích období 0 0
  Aktiva celkem (A+B) 12 330 9 473
Označení a PASIVA b Stav k prvnímu dni účetního období 3 Stav k poslednímu dni účetního období 4  
A. Vlastní zdroje celkem (A.I.+A.II.) 12 198 9 159  
A.1. Jmění celkem (A.I.1+A.I.2+A.I.3) 0 0  
1. Vlastní jmění 0 0  
2. Fondy 0 0  
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0 0  
A.2. Výsledek hospodaření celkem (A.II.1+A.II.2.+A.II.3.) 12 198 9 159  
1. Účet výsledku hospodaření -763 -3038  
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0  
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 12 961 12 197  
B. Cizí zdroje celkem (B.I.+B.II.+B.III.B.IV) 132 314  
B.I. Rezervy celkem (B.I.1) 0 0  
1. Rezervy 0 0  
B.II. Dlouhodobé úvěry 0 0  
2. Vydané dluhopisy 0 0  
3. Závazky z pronájmu 0 0  
4. Přijaté dlouhodobé zálohy 0 0  
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0  
6. Dohadné účty pasivní 0 0  
7. Ostatní dlouhodobé závazky 0 0 0
B.III. Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1 až B.III.23.) 132 241  
1. Dodavatelé 107 81  
2. Směnky k úhradě 0 0  
3. Přijaté zálohy 0 0  
4. Ostatní závazky 1 1  
5. Zaměstnanci 0 33  
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 0  
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 0 13  
8. Daň z příjmů 0 0  
9. Ostatní přímé daně 0 5  
10. Daň z přidané hodnoty 0 0  
11. Ostatní daně a poplatky 0 0  
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 0 0  
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 0 0  
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0 0  
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 0 0  
16. Závazky z pevných termínovanýc hoperací a opcí 0 0  
17. Jiné závazky 0 0  
18. Krátkodobé úvěry 0 0  
19. Eskortní úvěry 0 0  
20. Vydané krátkodobé dluhopisy 0 0  
21. Vlastní dluhopisy 0 0  
22. Dohadné účty pasivní 24 108  
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0  
B.IV. Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1 až B.IV.3) 0 73  
1. Výdaje příštích období 0 73  
2. Výnosy příštích období 0 0  
  PASIVA CELKEM (A.+B.) 12 330 9 473  
Sestaveno dne 21. 3. 2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fizické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Jiří Krupka
Předměte podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Jiří Krupka, tel. 739626940

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

 • v lpném rozsahu
 • ke dni 31. 12. 2016

(v celých tisících Kč)

IČO: 71339698

 • Název a sídlo účetní jednotky: Česká pirátská strana
 • Řehořova 943
 • Praha
 • 13000
Označení a NÁKLADY b Činnost hlavní 1 Činnost hospodářská 2 Činnost celkem 3
A.I. Spotřebované náklu a nakupované služby (součet A.I.1 až A.I.6) 4685   4685
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 1301 0 1301
2. Prodané zboží 0 0 0
3. Opravy a udržování 0 0 0
4. Náklady na cestovné 79 0 79
5. Náklady na reprezentaci 10 0 10
6. Ostatní služby 3295 0 3295
A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7 a A.II.9.) 0 0 0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 0 0 0
9. Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0
A.III. Osobní náklady (součet A.III.10 až A.III.14) 51 0 51
10. Mzdové náklady 41 0 41
11. Zákonné sociální pojištění 10 0 10
12. Ostatní sociální pojištění 0 0 0
13. Zákonné sociální náklady 0 0 0
14. Ostatní sociální náklady 0 0 0
A.IV. Daně a poplatky (A.IV.15.) 46 0 46
15. Daně a poplatky 46 0 46
A.V. Ostatní náklady (součet A.V.16 až A.V.22.) 1043 0 1043
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 6 0 6
17. Odpis neodbytné pohledávky 0 0 0
18. Nákladové úroky 0 0 0
19. Kursové ztráty 0 0 0
20. Dary 1031 0 1031
21. Manka a škody 0 0 0
22. Jiné ostatní náklady 6 0 6
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23 až A.I.26) 9 0 9
23. Odpisy dlouhodobého majetku 9 0 9
24. Prodaný dlouhodobý majetek 0 0 0
25. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0
26. Prodaný materiál 0 0 0
27. Tvorba a použitý rezerv a opravných položek 0 0 0
A.VII. Poskytnuté příspěvky (A.VII.28) 0 0 0
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0 0  
A.VIII. Daň z příjmů (A.VIII.29.) 4 0 4
29. Daň z příjmů 4 0 4
  NÁKLADY CELKEM (A.I.+A.II.A.III+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.) 5838 0 5838
Označení a VÝNOSY b Činnost hlavní 1 Činnost hospodářská 2 Činnost celkem 3
B.I. Provozní dotace (B.I.1.) 2102 0 2102
1. Provozní dotace 2102 0 2102
B.II. Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.) 673 0 673
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0 0
3. Přijaté příspěvky (dary) 596 0 596
4. Přijaté členské příspěvky 77 0 77
B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží 0 0 0
B.IV. Ostatní výnosy (součet B.IV.5. až B.IV.10) 25 0 25
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0 0 0
6. Platby za odepsané pohledávky 0 0 0
7. Výnosové úroky 25 0 25
8. Zúčtování fondů 0 0 0
9. Zúčtování fondů 0 0 0
10. Jiné ostatní výnosy 0 0 0
B.V. Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15). 0 0 0
11. Tržby z prodeje dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku 0 0 0
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0
13. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0
14. Výnosy z krátkodobého finančníh omajetku 0 0 0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0
  Výnosy celkem B.I.+B.II.+B.IV.+B.V. 2800 0 2800
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -3034 0 -3034
D. Výsledek hospodaření po zdanění -3038 0 -3038
Sestaveno dne 21. 3. 2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fizické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky POLITICKÁ STRANA, POLITICKÉ HNUTÍ Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Jiří Krupka
Předměte podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Jiří Krupka, tel. 739626940

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 504/2002 Sb. za rok 2016

Odst. 1 identifikace

Firma: Česká pirátská strana

Sídlo: Řehořova 9473/19, 130 00 Praha 3

Registrace: MV ČR dne 17.6.2009 pod Č. MV-39553-7/VS-2009 :č: 71339698

Činnost: Hlavní

Právníforma účetníjednotky: 711 - politická strana, politické hnutí

Předmět podnikání (účel zřízení): činnost politických stran

Poslání: Strana je registrována dle zák. č. 424/1994 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdejsnch právních předpisů a působí v České republice.

Cílem České pirátské strany je především prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle je nutná revize práv k nehmotným statkům tak, aby se nemohla stát záminkou pro útoky na svobodu internetu.

Datum vzniku účetní jednotky (zahájení činnosti): 17.6.2009

V Praze dne 21. 3. 2017 Podpisový záznam: (podpis)

Odst. 2-Organizační údaje

Statutární orgán: Republikové předsednictvo je statutárním orgánem a výkonným orgánem strany a má všeobecnou odpovědnost za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru. Republikové předsednictvo může řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního sdružení. Členové republikového předsednictva mají právo se zúčastnit všech jednání organizačních složek a orgánů strany s hlasem poradním.

Předseda: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

 1. místopředseda: Bc. Vojtěch Pikal
 2. místopředseda: lng. et lng. Martin Šmída
 3. místopředseda: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
 4. místopředseda: PaedDr. Ivo Vašíček

Informace o zakladatelích: Strana vznikla dnem registrace 17.6.2009, kdy ji zaregistrovalo MV ČR pod číslem MV-39553-7/VS-2009 jako nový subjekt - Česká pirátská strana - oficiální zkratka Piráti.

Odst. 3 - Účetní údaje

 • Účetní období: 1.1.2016-31.12.2016
 • Rozvahový den: 31.12.2016
 • Zpracování údajů: ABRA FlexiBee firmy ABRA Software a.s.

Archivace účetních záznamů: v souladu s § 31 a 32 zákona o účetnictví v příručním archivu účetní jednotky

Použite ucetní metody: Účetnictví účetní jednotky je zpracováno v souladu se zák. 563/1996 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhl. 504/2002 Sb. Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení účetního dokladu na jednotlivé syntetické a analytické účty uvedené v účetním rozvrhu pro rok 2016. Účetní jednotka účtovala v souladu s účetními metodami stanovenými § 4, odst. 8 zákona o účetnictví.

Odst. 4 - majetek

 • Způsob oceňování: Zásoby - pořizovací cenou, Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou.

 • Odepisování: rovnoměrné odpisy dle jednotlivých odpisových skupin

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ucetníjednotky, které nevyplývají primo z rozvahy: nebyly zjištěny

Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ucetní jednotky, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztráty: nebyly zjištěny

Závazky a pohledávky: Účetní jednotka nemá žádné závazky pojistného na sociálním ani zdravotním pojištění po lhůtě splatnosti ani žádné daňové nedoplatky. Taktéž nemá žádné závazky s dobou splatnosti delší 5 let ani závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze.

Odměna auditora za rok 2016 činí 30 250,00 Kč (včetně DPH).

Odst. 5 - Výsledek hospodaření

 • Výnosy: 2 799 806,27 Kč
 • Náklady: 5 833 929,67 Kč

 • Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: -3 034 126,40 Kč
 • Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti: 0

 • Daň z příjmů: 3 963,19 Kč

Způsob rozdělení hosp. výsledku: HV bude rozdělen dle rozpočtu Pirátů do jednotlivých krajů a odborů zápisem

Odst. 6 - Údaje o zaměstnancích

 • Účetní jednotka zaměstnávala 6 pracovníků v zaměstnaneckém poměru*

 • Osobní náklady: 50 576,61 Kč

Odst. 7 - Daně

Účetníjednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění a výsledkem hospodaření za účetní období 2016 nevykázala povinnost odvádět daň z příjmů.

Účetní jednotka podala daňové přiznání v řádném termínu.

Informace o daňových úsporách: Účetníjednotka nepoužila žádné daňové úspory - nemá povinnost odvádět daň z příjmů

Odst.8 - Dotace

Účetní jednotka obdržela dotaci ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů ve výši

Účetníjednotka obdržela dotaci ze státního rozpočtu na činnost ve výši 2 101 875 Kč. Z této částky poukázala Straně zelených 827 700 Kč a KDU-ČSL 142 500 Kč

Odst. 9 - Dary

Účetní jednotka obdržela v účetním období 2016 tyto finanční dary:

Dárce částka daru  
Strana zelených 281100,00 Kč  
Systemický institut 50000,00 Kč  
Hnutí pro Prahu 11 50000,00 Kč
Tomáš Vymazal 31178,00 Kč  
Ondřej Kotas 15000,00 Kč  
politické hnutí Změna 14300,00 Kč  
Tomáš Koláčný 12411,00 Kč  
Svaz provozovatelů venkovní reklamy z.s. 10000,00 Kč  
Jakub Nepejchal 8220,00 Kč  
Plesnikova Yvonna 5000,00 Kč  
Jiří Ulip 4596,00 Kč  
Michálek, Jakub 4466,00 Kč  
Mgr. Filip Hajný, 4000,00 Kč  
Dostálková Zuzana 3827,00 Kč  
Filip Šimek 3750,00 Kč  
Bc. Pikal, Vojtěch 3518,00 Kč  
Peksa, Mikuláš 3460,00 Kč  
Jakub Trusina 3072,00 Kč  
Bukvic Petr 3000,00 Kč  
Kümmel, Roman 3000,00 Kč  
Čelikovský Martin 3000,00 Kč  
Lukáš Blažej 3000,00 Kč  
Martin Zacal 3000,00 Kč  
Švadlenka, Martin 2700,00 Kč  
Lánský Vladimír 2600,00 Kč  
Mendl Pavel,Ing. 2560,00 Kč  
Petr Kadaník 2344,80 Kč  
Koláčný Tomáš 2092,00 Kč  
E9. Schulz, Vladimír 2000,00 Kč  
Timura Patrik 1536,00 Kč  
Filip Krška 1536,00 Kč  
Petr Vyhnal 1536,00 Kč  
Hradečná Barbora 1500,00 Kč  
Městské Služby Litoměřice 1480,00 Kč  
Radek Lavicka 1223,00 Kč  
Michal Valeš 1200,00 Kč  
Tomas Fuksa 1152,00 Kč  
Ferjencik Mikulas 1100,00 Kč  
Jan Lipavský 1024,00 Kč  
Rais, Jan 1024,00 Kč  
Ondřej Bohůn 1000,00 Kč  
Horák Michal 1000,00 Kč  
Abcros S.R.O. 1000,00 Kč  
Jan Kaloda 1000,00 Kč  
Polanský, Ondřej 1000,00 Kč  
Miloš Mrkvička 998,00 Kč  
Tereza Židková 866,00 Kč  
Baudyš Antonin Jr. 777,00 Kč  
m. Cháb, Vlastislav 750,00 Kč  
Leoš Literák 750,00 Kč  
Hájek, Pavel 600,00 Kč  
Jan Posvar 600,00 Kč  
Filip Kavan 555,00 Kč  
Lubomir Soustružnlk 555,00 Kč  
Köchert, Jan 528,00 Kč  
Tomáš Semenec 512,00 Kč  
Daniel Prim 512,00 Kč  
Beránek Jaromir 512,00 Kč  
Pospísilova Iveta 500,00 Kč  
Štipl, Stanislav 500,00 Kč  
Sara Kalodova 500,00 Kč  
Michal Breškovec 500,00 Kč  
Mgr. Moravec, Pavel Ph.D. 500,00 Kč  
Dominika Pozivilova 500,00 Kč  
René Vaněček 500,00 Kč  
Bohdan Vladislav Gar 500,00 Kč  
Lang, Alexandr 500,00 Kč  
Miloslava Hechtová 500,00 Kč  
Balcarova Dana lng 500,00 Kč  
Jaroš, Milan 500,00 Kč  
Martin Beránek 500,00 Kč  
Miroslav Foltýn 500,00 Kč  
Krenke Alexej 500,00 Kč  
Najvarek Michal 500,00 Kč  
Rezková Miluše 500,00 Kč  
Neužil, Jindřich 500,00 Kč  
Ing. Jiránek, Martin 500,00 Kč  
Olga Sklenářová 500,00 Kč  
Ing. Kadeřávek, Jiří 500,00 Kč  
Otakar Petr 500,00 Kč  
m. Moravec, Milan 500,00 Kč  
WKtor Mahrik 500,00 Kč  
Tibor Vansa 500,00 Kč  
Irena Kalodova 500,00 Kč  
Václav Straka 500,00 Kč  
Pavel Raška 500,00 Kč  
Maran Radek 500,00 Kč  
Marciniszyn Michal 500,00 Kč  
Kapounek Petr 500,00 Kč  
Kadlecek Josef 500,00 Kč  
Merano A.S. 424,00 Kč  
Kresta Lukáš 400,00 Kč  
Daniel Pawlik 400,00 Kč  
Němeček Petr 400,00 Kč  
Efraim, Vlastimil 400,00 Kč  
Procházka Tomáš 400,00 Kč  
Jiří Pertl 390,00 Kč  
Pavel Reimann 384,00 Kč  
Tomáš Fuksa 384,00 Kč  
Češlk, Ondřej 356,00 Kč  
Jokes Michal 333,00 Kč  
Profant Ondřej 333,00 Kč  
Ďurčo, Tomáš 333,00 Kč  
Loupová Anna 333,00 Kč  
Vojtěch Vopařil 300,00 Kč  
Hybek Jiri 270,00 Kč  
Ing. Šmlda, Martin 258,96 Kč  
Antonie Ketnerova 256,00 Kč  
Filip Mastnik 256,00 Kč  
Ledl Jiri 256,00 Kč  
Jindrich Bartek 256,00 Kč  
Petr Kopecny 256,00 Kč  
Klecanda, Václav 256,00 Kč  
Podhajský Jan 256,00 Kč  
Tomáš Tisoň 256,00 Kč  
Porš Tadeáš 256,00 Kč  
Niki Koci 256,00 Kč  
Jaroslav Kucera 256,00 Kč  
Mendl Pavel 256,00 Kč  
Simkanič Radek 256,00 Kč  
Andrej Ramaseuski 250,00 Kč  
Kubicová Jitka 250,00 Kč  
Aylin Hylova 250,00 Kč  
Mgr. lvan Jurka 250,00 Kč  
Mg. Kovařiková, Dominika 240,00 Kč  
Andrs Jiří 230,00 Kč  
Gregorova Marketa 222,00 Kč  
Sousek Petr 222,00 Kč  
Jan Koci 222,00 Kč  
Hrdlička Václav 222,00 Kč  
Tkadlec Petr 216,47 Kč  
Frolec Zdeněk 210,00 Kč  
Novák Jan,Bc. 201,50 Kč  
Brož, Martin 201,00 Kč  
Bouček Václav 201,00 Kč  
Hrubos Josef 201,00 Kč  
Matiachova Jindra 201,00 Kč  
Skokanova Michaela 200,00 Kč  
Lukas Cernohorsky 200,00 Kč  
Alexandr Mansurov 200,00 Kč  
Holomčlk Radek 161,00 Kč  
Zábranský, Adam 150,00 Kč  
Sonka Matej 150,00 Kč  
.. Pikal, Vojtěch, Bc. 128,00 Kč  
Ě Čepelka Oldřich 111,00 Kč  
Nečada, Marek 111,00 Kč  
David Witosz 101,00 Kč  
Jaroslav Kupčlk 100,00 Kč  
Záhora, Dalibor 100,00 Kč  
Fládr Milan 100.00 Kč  
Irena Maclová 50,00 Kč  
Tomáš Masařík 42,00 Kč  
Vileta, Petr 4,00 Kč  

V Praze 31. března 2017

Prohlášení vedení účetní jednotky k auditu

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším auditem účetní závěrky politické struny Česká pírátská strana k 31. prosinci 2016 za účelem vydání výroku o tom, zda účetní závěrka pmínvá věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace politické strany k 31. prosinci 2016 a nákladů. výnosů a výsledků hospodaření za rok 2016 v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 a českými účetními standardy.

Jsme si vědomi, že zodpovídáme za správnou prezentaci účetní závěrky v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 a českými účetními standardy. Potvrzujeme, v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím, následující prohlášení:

 1. Nevyskytly se žádné problémy, které by mohly mít významný dopad na účetní závěrku v souvislosti s členy vedení politické strany ani jejími zaměstnanci, kteří mají významnou úlohu ve vnitřních kontrolách.

 2. Zpřístupnili jsme Vám všechny účetní záznamy, související podklady a zápisy.

 3. Účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti ani v ní nebyly opomenuty žádné významné skutečnosti.

 4. Politická strana splňuje všechny požadavky smluv, jejichž nedodržení může mít významný vliv na účetní závěrku.

 5. Nemáme žádné informace týkající se nesouladu s regulatomími požadavky, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.

 6. Nemáme žádné plány ani úmysly, které by mohly významně ovlivnit hodnotu nebo klasifikaci aktiv a pasiv, která jsou zobrazena v účetní závěrce.

 7. Nemáme žádné plány týkající se přerušení některých činností, ani žádné jiné plány či úmysly, jejichž výsledkem by byla existence přebytečných nebo zastaralých zásob, a žádné zásoby nejsou zaúčtovány v částce převyšující čistou realizovatelnou hodnotu.

 8. Politická strana má dostatečné oprávnění ke všem aktivům a v souvislosti s těmito aktivy neexistují žádná zástavní práva.

 9. Zaúčtovali jsme a vykázali všechny závazky, jak skutečné, tak potenciální.

 10. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu účetní závěrky nebo uvedení v ní.

 11. Politická strana si není vědoma žádných závazků souvisejících se soudními spory.

 12. Na žádném z našich vkladových nebo investičních účtů neexistují žádné formální ani neformální kompenzační zůstatky.

 13. Politická strana uznává svou odpovědnost za navržení a zavedení vnitřních kontrol, které mají sloužit k prevenci a odhalování podvodů.

 14. Nejsou nám známy žádné podvody, které mají vliv na politickou stranu.

 15. Nejsou nám známa žádná obvinění ze spáchání podvodu nebo podezření z jeho spáchání, jež by měla vliv na účetní závěrku.

Bartoš

Vedení politické strany

Přílohy

Přílohou této zprávy jsou darovací smlouvy

Navrhni úpravu