Povolební strategie

Povolební strategie Pirátů

pro volby do Poslanecké sněmovny 2017

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat program, ať už jsme v koalici nebo v opozici.

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury v České republice a transparence u nás není jen na papíře. Proto předkládáme, jako jediná strana u nás, jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání vlády s cílem dostat maximum našich priorit do vládního programu (viz následující strana). Nelpíme ale za každou cenu na zisku dobře placených funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice.

Budeme jednat se všemi ostatními politickými stranami. Naše podpora libovolné vlády je podmíněna tím, že do vlády nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií. V žádném případě nepodpoříme vládu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM, SPD nebo s převahou ANO.

Pokud dostaneme od voličů mandát nominovat ministry, vybereme z řad členů a příznivců odborníky v dané oblasti, kteří předloží nejlepší záruky plnění našeho programu. Výběr ministrů a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (uzavření koaliční smlouvy, tolerance menšinové vlády, …) podléhají souhlasu celostátního fóra Pirátské strany.

20 priorit Pirátů

Tyto konkrétní priority budeme prosazovat během čtyřletého volebního období:

Kontrola moci a mocných

1) Vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků

2) Konec praxe politických trafik - důsledně otevřená výběrová řízení na všechny pozice

3) Zabráníme únikům zisků z ČR do daňových rájů

4) Postupné zrušení podpory biopaliv a důsledná kontrola poskytovaných zemědělských dotací

5) Donutíme ČEZ a státní firmy zveřejňovat smlouvy

Ochrana občanů před šikanou

1) Zrušení EET pro e-shopy, platby kartou, řemeslníky a drobné podnikatele

2) Umožnit pojištěncům volit si své zástupce do správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny, aby mohli spolurozhodovat o úhradách

3) Skutečná dostupnost konopí pro léčbu vážně nemocných a regulovaná legalizace léčebného i rekreačního pěstování pro osobní potřebu

4) Stop hromadění exekucí - zásada 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště

5) Konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského práva

Zjednodušení státu

1) Daně, které každý pochopí - místo 6 různých daní z práce jen jedna a nižší

2) Na úřad z domova - možnost vyřídit si 90 % papírování přes internet bez obíhání úřadů

3) Podpora malých podnikatelů - založení firmy za 1 den

4) Zrychlení soudů - zavedení elektronického spisu a standardů rozhodování

5) Možnost vyřídit si běžné věci na Czech Pointu a jednotné inkasní místo pro podnikatele

Obrana svobody

1) Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb a odvaha nazývat věci pravými jmény

2) Zrušení plošného sledování telefonů, stejně jako šmírování a cenzury Internetu

3) Svobodný výběr školy a okamžité zvýšení platů učitelů o 20 %, protože vzdělanou společnost považujeme za nejlepší záruku svobody

4) Možnost darovat ze svých daní až 2000 Kč nezávislým médiím a projektům

5) Aktivní účast na rozhodování v EU

Celý program je na webu www.pirati.cz/program.

Během voleb

 • Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu.
 • Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Celostátní lídr může nezávazně komunikovat s ostatními stranami adekvátně situaci.

Hned po volbách

 • Sejdeme se hned v neděli ve 14:00 jako poslanecký klub (nebo v jiný čas oznámený lídrem). Do té doby budeme náš postup komentovat pouze v souladu se strategií.
 • Na tomto svém prvním setkání jmenuje poslanecký klub vyjednávací tým a domluvíme se, kdo bude dále komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání.
 • Vyjednávání vede celostátní lídr. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Postup vyjednávacího týmu je zasílán na vědomí klubu, republikovému předsednictvu a republikovému výboru. Celostátní lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy.
 • Všichni poslanci za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání aspoň v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů či podle šablony schválené klubem. Všichni si připomenou kodex Pirátského poslance.
 • 28.-29. října 2017 bude zasedání republikového výboru v Praze, kde bude v případě zvolení diskutováno vyjednávání. Dále bude svoláno zasedání celostátního fóra, kde bude projednán výsledek voleb, rozhodnuto o výsledku vyjednávání a zvoleno nové republikové předsednictvo.
 • Celostátní lídr je přirozeným kandidátem na předsedu klubu a případně zastupování Pirátů v jiné vedoucí funkci.

Nedovolíme hromadění funkcí na plný úvazek (např. funkce poslance a uvolněného radního či ministra). Proto naši poslanci nebudou na místní či regionální úrovni zastávat uvolněné funkce. Pokud se rozhodneme navrhnout do funkce ministra některého našeho poslance, navrhneme současně opatření, aby člena vlády nahradil ve sněmovně dočasný náhradník (tzv. klouzavý mandát).

Vztah k vládě

Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami:

Vítězství ve volbách

Na premiéra nominujeme celostátního lídra. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené poslance, důvěryhodnost, vystupování v kampani a historickou zkušenost.

Účast na vládě

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti ve vládě s cílem prosadit maximum našeho programu, ačkoliv velmi dobře zvládneme i roli tvrdé, ale konstruktivní opozice. Ve vládě by pro nás byly prioritní oblasti: kultura, informatika, průmysl a obchod, školství. Způsob výběru a jmenování ministrů upravuje program; klub či celostátní fórum mohou ministra žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě celostátní lídr v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového ministra a požádá premiéra o výměnu na dané pozici.

Tolerance menšinové vlády

Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové vlády výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskusí k připravovaným záměrům.

Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí vlády, chceme získat vhodná místa ve výborech Poslanecké sněmovny, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní; formou připomínek, předkládáním návrhů vládě, prací ve výborech, zveřejňováním informací a mobilizací veřejnosti se nadále budeme snažit o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou vládu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu o její pád, protože je pro nás důležitá stabilita země, a tedy i její vlády. Snaha o vyvolání nedůvěry vládě musí být až reakcí na silně negativní okolnosti, nikoliv standardem, protože jsme v opozici.

Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do vlády a dalších funkcí byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby (a to i na úřadech, v Parlamentu, v dozorčích radách státních firem apod.). Budeme požadovat rozumné záruky, abychom předešli zneužití moci, např. odmítneme podpořit kandidáty, kteří by byli v neustálém střetu zájmů.

Po projednání s klubem a republikovým výborem předloží vyjednávací tým návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce v souladu s touto strategií celostátnímu fóru. Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje program koalice schválený celostátním fórem volební program tam, kde se tyto dva liší.

Spolupráce v Parlamentu

 • Spolupráce na konkrétních tématech

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v Parlamentu. Zejména navazujeme kontakty s podobně naladěnými poslanci a poslankyněmi z ostatních stran.

 • Občanská sněmovna = transparentní platforma pro zapojení veřejnosti, odborníků a zájmových skupin občanů do projednání zákonů

Využijeme možnosti aparátu Poslanecké sněmovny a možnosti i finance Pirátů a ustanovíme širokou mezioborovou platformu, kde budeme otevřeně diskutovat a připomínkovat vybranou legislativu a její sporné otázky. Zapojíme zástupce odborné veřejnosti, akademického i komerčního sektoru, oborových sdružení, nevládních organizací a opozičních či neparlamentních stran. Zajistíme technologické řešení pro zapojení veřejnosti jako dalšího poradního hlasu. Cílem je získat opravdu odborný vhled na specifické problémy, u kterých v současnosti za odborníky platí zejména najatí lobbisté. Se závěry se transparentně vypořádáme a zohledníme je v návrzích či pozměňovacích návrzích pirátských poslanců, pokud budou v souladu s ideály Pirátské strany.

Náš postoj k referendu

Přestože není jasné, v jaké podobě a zda vůbec bude v příštím volebním období projednáván zákon o obecném referendu, budeme vždy hájit právo občanů vyvolat referendum a rozhodovat o důležitých otázkách země. Budeme prosazovat konání referend a respektovat jejich výsledek bez ohledu na to, jaké stanovisko zaujmeme k samotné otázce. Nezbytnou podmínkou naší podpory je, aby se jednalo o hlasovatelnou otázku, v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Vnitřní poměry klubu

 • Poslanecký klub Pirátů utvoří všichni zvolení poslanci. Každý poslanec se řídí schváleným kodexem Pirátského poslance. Poslanecký klub Pirátů usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek.
 • Očekává se, že každý poslanec se bude věnovat výkonu funkce řádně a potřebnou dobu, neboť je placený za plný úvazek. Je žádoucí, aby si každý poslanec zachoval kontakt k dosavadní profesi a komunitě, odkud pochází (např. průběžné vzdělávání, miniaturní úvazek v původním zaměstnání či samostatná výdělečná činnost v oboru, setkání s voliči v regionu, činnosti směřující k rozvoji jeho regionu).
 • Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s republikovým předsednictvem, republikovým výborem, celostátním fórem nebo konkrétním krajským sdružením, pokud jde o problém týkající se určitého kraje. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi za přítomnosti jejich zástupců věc projednat, například prostřednictvím poslance z daného kraje.
 • Obsazení každého místa asistenta poslance a jiných pracovníků pomáhajících Pirátům ve sněmovně bude projednáno klubem. Jako ochranu před zneužíváním těchto pozic k odměňování spřízněných osob si klub ponechá při výběru právo veta. Cílem je mít tým asistentů s různorodou odborností, získat ty nejlepší uchazeče a vybrat asistenta, který si s poslancem sedne.
 • Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup.
 • Zásadní hlasování musí být přijato minimálně 3/4 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice.
 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a své místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

Vztah klubu k Pirátské straně

Úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany, náboru nových členů a bude celkovou vzpruhou pro další komunální volby po celé republice. Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi poslaneckým klubem a stranou.

Celostátní fórum vždy předem schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu, rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce ve vládě a volí po projednání na poslaneckém klubu ze zvolených poslanců nového lídra, pokud zvolený lídr nemůže z jakéhokoliv důvodu vykonávat svou funkci.

Poslanecký klub bude pravidelně informovat členskou základnu a republikový výbor o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li celostátní fórum na návrh republikového výboru něco jiného, poslanecký klub je vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb. Jednání klubu o sněmovních tiscích jsou zpravidla členům a registrovaným příznivcům přístupná.

Žádný poslanec ani funkcionář není povinen odvádět část své odměny, jak to bývá u některých jiných stran. Je však vítáno, pokud se dobrovolně rozhodne sponzorovat konkrétní charitativní, pirátskou nebo občanskou aktivitu.

Vztah klubu k senátorům

Piráti se snaží svou práci v Parlamentu maximálně sjednocovat. Poslanecký klub postupuje tak, aby se senátní tým Pirátů a senátoři zvolení s podporou Pirátů mohli včas připravit na projednávání zákona v Senátu a uplatnit své připomínky ke sněmovní politice.


Tento dokument je součástí volebního programu a kandidáti se svou kandidaturou zavazují k jeho dodržení. Pokud to bude možné a vzhledem k volebnímu výsledku a personálnímu složení sněmovny logické, budeme postupovat podle tohoto dokumentu. Dokument však není dogma a pokud to nebude dávat smysl, poslanecký klub dokument přepracuje a navrhne republikovému výboru změnu ke schválení.

Navrhni úpravu