Digitální česko

Autor textu: Michal Bláha, s využitím podkladů a myšlenek Patricka Zandla

E-government není digitalizace stávajících agend. Je to nový návrh agend tak, aby naplnily potřeby občanů s vědomím a využitím výhod digitálního prostředí.

Cíle Digitálního Česka

 • zlepšení efektivity státní správy
 • zvětšení občanské spokojenosti při kontaktu se státem
 • snadný přístup k informacím podporující zodpovědné rozhodnutí
 • úspora veřejných prostředků pro fungování státní a místní správy
 • zjednodušení státních agend

Výhody digitálního prostředí

 • nízká cena a vysoká časová efektivita obsluhy plynoucí z automatizace, úspor z rozsahu a škálovatelnosti obsluhy
 • plné přizpůsobení se v čase i v místě, tedy možnost obsluhovat agendy “kdykoliv a kdekoliv”
 • možnost poskytovat komplexní informace před, v průběhu i po skončení agendy
 • propojení a využití dostupných datových zdrojů pro snadnější a rychlejší použití agendy
 • měřitelnost výkonů i kvality
 • předikovatelnost výsledků v čase
 • dohledatelnost a kontrolovatelnost
 • snížení chybovosti
 • bezpečnost

Nutné předpoklady na straně státu

 • akceptace dlouhodobé vize digitalizace státu napříč úřady a majoritními politickými silami
 • změna procesů zajišťující agendy
 • minimálně nutná změna zákonů, vyhlášek a metodik umožňující a podporující digitalizaci agend
 • proobčaský přístup
  • pochopení občana jako klienta, zákazníka
  • primární je uspokojení potřeb občana, nikoliv zjednodušení práce úředníka
 • informační otevřenost
 • agilní proces vývoje
  • modulární vývoj meniších celků
  • přístup menších subjektů k vývoji, řízení, návrhu
  • agilní projektové řízení
  • centralizace vize, decentralizace procesů
 • zpětné měření a vyhodnocení získaných dat
 • méně restriktivní HR pravidla/politika v odborných oborech
 • strukturální změna zaměstnanců z hlediska jejich odbornosti

Jaké jsou bariéry Digitálního Česka:

 • malé vědomí potřebnosti digitálního znovuobrození a z toho plynoucí malá politická i veřejná podpora
 • neexistující vize a z ní vycházející strategie
 • rigidní řízení, rozplizlé pravomoci a zodpovědnosti
 • nízká ochota k otevřenosti a průhlednosti
 • nízká odborná znalost a ochota ke změně
 • politická neochota a právní překážky snížení počtu zaměstnanců
 • politická neochota a právní překážky k výměně zaměstnanců
 • mnoho soupeřících priorit a úkolů, které tříští pozornost a oddalují výsledky
 • nedostatečné financování
 • obavy či výmluvy na bezpečnostní aspekty
 • neexistence KPI a zpětného hodnocení přínosů agent
 • nízké pochopení podstaty problému a potřeb řešení
 • nedostatečná spolupráce a vůle po sdílení
 • právní překážky

KPI

 • úspora finančních prostředků pro provoz státních agend na straně státu
 • úspora finančních prostředků na straně občana
 • spokojenost občanů při kontaktu se státem
 • snížení doby kontaktu občana se státem
 • růst ekonomiky postavené na otevřených datech
 • zvýšení dostupnosti Internetu a počítačové gramotnosti
 • snížení nákladu na vývoj IT
 • snížení nákladů na provoz IT
 • zvýšení přesnosti predikovatelnosti nákladů na vývoj a provoz IT
 • snížení počtu státních zaměstnanců

Základní body Digitálního znovuobrození

Digitální odzákladu

Všechny nové služby se vytvářejí tak, aby byly řešením nějakého konkrétního problému či občanské potřeby. Nejprve vznikají digitálně, tedy s využítím možností digitálního prostředí. Teprve odtud se odvozují řešení pro skupiny, které nemohou digitální prostředí použít. Všechny staré služby se mění na digitální tak, aby bylo využito maximum výhod digitálního prostředí.

Digitální čas

Všechny služby se navrhují tak, aby mohly fungovat maximálně automatizovaně, s co nejvyšším podílem práce strojů a s co nejnižší časovou účastí lidí. Úkony se provádějí a zpracovávají v reálném čase a tam, kde je vyžadován ruční zásah, je všem zúčastněným stranám zřejmé, koho práce je požadována a do kdy by měla být vykonána.

Digitálně měřitelné

Součástí návrhu všech služeb jsou automaticky evidované metriky úspěšnosti, tedy kritéria, která umožňují kdykoliv jednoduše zjistit, jak si služba stojí v oblasti komfortu, rychlosti, bezpečnosti, nákladů a přínosů.

Digitálně předvídané

Metriky služeb jsou trvale používány z pohledu státní správy jako podklad pro další zlepšování služeb a kontrolu jejich kvality, z pohledu ostatních účastníků úkonů jako srozumitelný odhad termínů, nákladů a lhůt pro dokončení úkonu.

Digitální transformace

Digitální transformace musí být koordinována z jednoho místa s dostatečnou pravomocí pomáhat a přenášet digitální standardy do centrálních úřadů. Je vhodné, aby se jednalo o součást Úřadu vlády či samostatné ministerstvo (digitální transformace) s nad resortní působností.

Ministerstvo digitální transformace by bylo centrem a garantem nejvyšších standardů digitální tranformace, centrem technologií a dat, spolupracující s ostatními úřady a pomáhající jim s jejich transformací.

Ministerstvo digitální transformace by mělo připravit a vybudovat platformu, standardy a digitální služby pro státní správu.

Součástí jeho práce není jen vytvoření stránek, ale také

 • pomoci úřadům vnímat občany a ostatní úřady jako zákazníky
 • pomoci ostatním úřadům udělat jejich služby jednoduší a lepší
 • vybudovat otevřenou certifikaci, autorizaci a authentifikací pro e-gov.
 • postarat se o to, že e-gov data budou kvalitní, aktuální, přesná a snadno použitelná pro všechny
 • pomoci státní úřadům s informovaných, odpovědným a efektivním nákupem IT služeb a technologií
 • pomoci úřadům dodat lepší technologie pro jejich úředníky, technologie které nebudou bariérou, ale pomůckou v jejich práci a rozhodování
 • učit úřady otevřené komunikaci
 • otevřeně komunikovat s veřejností, odborníky a úřady, zapojovat veřejnost a odborníky do svého rozhodování.

Odkazy

Důležité GDS.UK dokumenty

 • https://gds.blog.gov.uk/about/
 • https://www.gov.uk/service-manual/service-standard
 • https://www.gov.uk/service-manual
 • Digital Transformation

Pár starších přeložených článků o GOV, vizi a strategii, stále platných.

Navrhni úpravu