• @ALL má oprávnění číst
  • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
  • Helca má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Jednatele má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pravidla pro příspěvky

původce:
Republikový výbor
zkratka:
PrP
zásadní:
ne
Funkční kontakt
znamená e-mail a alespoň jeden další libovolný elektronický prostředek, kterým lze uchazeče kontaktovat (např. telefon, jabber, skype a podobné).
Uplatnění
označuje nejpozdější ze dnů, kdy byl člen přijat nebo kdy vypršelo pokrytí předchozího příspěvku.

Členové

§1 Výše příspěvku

Člen platí členský příspěvek v jedné roční splátce ve výši přiměřené jeho finančním možnostem, kterou si podle vlastní vůle stanoví v rozmezí 200 Kč až 49999 Kč.

§2 Pokrytí příspěvku

(1) Členský příspěvek pokrývá členství vždy rok od uplatnění, potom vyprší. Lhůta pro zaplacení příspěvku činí měsíc od vypršení.
(2) Administrativní odbor musí poučit člena nejpozději 14 dní před vypršením, že se blíží den vypršení.
(3) Pokud lhůta pro zaplacení uplyne a člen příspěvek nedoplatí, zaniká členství dnem vzetí na vědomí (čl. 3(6) St).

§3 Osobní údaje v přihlášce

Přihláška obsahuje osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, státní příslušnost (čl. 3(2)a St) a uchazeč k ní připojí funkční kontakt. Z přihlášky musí být jasné, kterému oblastnímu sdružení je určena.

Registrovaní příznivci

§4 Příznivci

Registrovaní příznivci neplatí příspěvek (čl. 4(1) a čl. 9(5)a St) a příznivcem se může stát každý bez jakýchkoliv dalších omezení, jakmile se zaregistruje podepsáním formuláře, ve kterém vyplní přezdívku, funkční kontakt a kraj. Formulář je i elektronický, kde se za podepsání považuje odeslání. Registraci příznivce může zrušit příslušné předsednictvo, pokud žádný z kontaktů nefunguje, nebo pokud příznivec poškodí stranu. Při zrušení registrace kvůli poškození strany musí předsednictvo poučit příznivce, že rozhodnutí lze přezkoumat.

§5 Správa údajů

Členské přihlášky, příspěvky členů a údaje o příznivcích spravuje administrativní odbor. Přes jeho rozhraní internetového fóra, které se vhodně zjednoduší, probíhá i registrace příznivců. K papírovým přihláškám a formulářům zde zřizuje účty. Všechna oblastní sdružení podporují nábor registrovaných příznivců způsobem, který vymezí administrativní odbor. Předsednictva oblastních sdružení mají přístup ke všem údajům o registrovaných příznivcích ve své oblasti.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§6 Podmínka občanství

(1) Občanem se ve stanovách rozumí

  • státní občan České republiky1) a dále
  • občan Evropské unie,2) který má v České republice potvrzen přechodný pobyt nebo povolen trvalý pobyt.3)

(2) Příslušný orgán splnění podmínky občanství ověří, ledaže to zjevně není třeba.

§7 Uvedení v život

Další údaje na přihlášce nebo registračním formuláři, které nepožadují předpisy, se uvádí jen dobrovolně a administrativní odbor je dodá technickému odboru. Technický odbor zapracuje přijímání registrovaných příznivců do nového webu. Mediální odbor připraví propagační náborovou akci (např. posílá všem členům a příznivcům Newsletter).

§8 Fóra uzavřená příznivcům

Orgány a organizační jednotky smějí uzavřít některá svá jednání registrovaným příznivcům.

§9 Generální zrušovací klauzule

Všechna dosavadní pravidla o přijímání členů a registraci příznivců, kterých se tento předpis nedovolává, se ruší.

§10 Účinnost

Předpis účinkuje vyhlášením a provede ho administrativní odbor.

1) § 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky.
2) Čl. 9 smlouvy o Evropské unii.
3) § 87a a § 87g a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.