• @ALL má oprávnění číst
 • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
 • Helca má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Jednatele má oprávnění nahrávat
 • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Statut personálního odboru

původce:
Republikový výbor
typ:
statut
zkratka:
StPO
zásadní:
ne
§1 Působnost personálního odboru

Personální odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti

 • a) zapojení členů, registrovaných příznivců a veřejnosti jako dobrovolníků do činnosti strany,
 • b) komunikace s uchazeči o členství v přijímacím řízení a retence členů,
 • c) vzdělávání členů a příznivců a koordinace jejich osobnostního růstu pro zapojení do činnosti strany,
 • d) získávání zpětné vazby od nováčků, dalších dobrovolníků a odcházejících členů.

Servis pro dobrovolníky

§2 Projektový atlas

Personální odbor spravuje projektový atlas, který shrnuje činnosti orgánů strany, které mají trvalejší povahu (projekty).

§3 Seznam dobrovolníků

(1) Do seznamu dobrovolníků se zapisují znalosti, dovednosti schopnosti a nabídky pomoci od dobrovolníků, kteří chtějí přispět k činnosti strany.

(2) Osobní údaje smí být v seznamu dobrovolníků vedeny pouze se souhlasem toho, koho se týkají. Pokud člen nebo registrovaný příznivec tyto údaje sám vloží do systému strany (§3 StTO), má se za to, že souhlas udělil.

(3) Seznam dobrovolníků slouží pro interní potřeby strany, je přístupný pouze členům a registrovaným příznivcům.

(4) Zakazuje se

 • a) systematické zveřejňování a zpracování osobních údajů ze seznamu dobrovolníků nad povolený rozsah a
 • b) zveřejnění osobních údajů ze seznamu dobrovolníků v případě, kdy subjekt údajů neudělil ke zveřejnění souhlas a mohlo by mu to být na újmu.
§4 Úkoly

K úkolům vypisovaným orgány strany personální odbor zprostředkuje dobrovolníka vhodného na danou činnost.

Zapojení, udržení a vzdělávání dobrovolníků

§5 Nováček

Nováčkem se rozumí osoba uvažující o vstupu do strany, nově přijatý člen a nově registrovaný příznivec, u kterého lze důvodně předpokládat, že by se rád zapojil nebo jeho zapojení bylo pro stranu přínosem.

§6 Zapojení nováčků

(1) V případě nováčků se zajistí

 • a) aby byl každému nováčkovi ustanoven jeho průvodce v souladu s §10(2),
 • b) aby nováček byl v kontaktu s příslušným sdružením, případně se mohl účastnit na založení nového místního sdružení,
 • c) aby měl každý nováček možnost zapojit se do existujícího projektu nebo činnosti v souladu s programem strany podle svého přání a schopností.

(2) Splnění těchto úkolů zajišťují příslušná sdružení, a nestane-li se tak, personální odbor.

(3) Podle tohoto ustanovení mohou požádat o zapojení rovněž členové a dobrovolníci.

§7 Retence

Personální odbor zajišťuje retenci stávajících členů, kteří jsou v prodlení s platbou členského příspěvku nebo kteří nevykazují po delší dobu žádnou činnost.

§8 Vzdělávání

Personální odbor pořádá vzdělávací akce, organizuje přednášky a koordinuje průvodce a školitele, e-learningové materiály a prezentace, jejichž studium vede ke zlepšení předpokladů pro plnění odborných úkolů v činnosti strany.

Pomocné osoby

§9 Čestné funkce

(1) Průvodce nováčka a školitel člena jsou čestnými funkcemi. Smí jimi být jen členové strany, kteří mají dostatečné zkušenosti a vykazují předpoklady k řádnému plnění funkce.

(2) Rozhodnout o tom, že některý člen není způsobilý zastávat funkci průvodce nebo školitele, přísluší personálnímu odboru.

§10 Průvodce nováčka

(1) Úkolem průvodce je pomoci nováčkovi, aby se do činnosti strany všestranně zapojil.

(2) Průvodce se ujímá své funkce na základě dohody s nováčkem, kterou pomáhá zprostředkovat příslušné sdružení. Jinak určí průvodce personální odbor podle seznamu členů, kteří projevili zájem být průvodcem.

(3) Průvodce zejména

 • a) zajistí, aby nováček pochopil základní principy fungování strany, zejména způsob komunikace, technické systémy, organizaci strany a základní pravidla jednání na celostátním fóru,
 • b) pomůže nováčkovi zaznamenat jeho znalosti, dovednosti a další možnosti, kterými by nováček mohl pomoci straně, do seznamu dobrovolníků (§3),
 • c) doporučí nováčkovi na základě údajů v seznamu dobrovolníku vhodný orgán strany, do jehož činnosti by se mohl nováček zapojit,
 • d) odpovídá na dotazy nováčka ohledně fungování a politiky strany,
 • e) zprostředkuje personálnímu odboru zpětnou vazbu z procesu přijímání člena.

(4) Pokud průvodce nezvládá svoje úkoly, oznámí ukončení průvodcovství příslušnému sdružení a dále se postupuje podle §6(2).

§11 Školitel člena

(1) Úkolem školitele je pravidelně a dlouhodobě pomáhat členovi v jeho osobním rozvoji uvnitř strany.

(2) Školitel se ujímá své funkce na základě dohody s členem, kterou pomáhá zprostředkovat příslušné sdružení. Jinak určí školitele personální odbor podle seznamu členů, kteří projevili zájem být školitelem, a to na žádost člena.

(3) Školitel zejména

 • a) zprostředkuje členovi texty nebo prezentace ke zlepšení vzdělání,
 • b) diskutuje s členem o otázkách politiky strany za účelem jejího důkladného pochopení,
 • c) pomáhá členovi ve zlepšování jeho osobního a mediálního vystupování.
 • d) zprostředkuje personálnímu odboru zpětnou vazbu z procesu školení člena.

Závěrečná ustanovení

§12 Vedení evidencí

Evidence podle tohoto předpisu běží na systémech strany (§3 StTO).

§13 Provedení

Tento předpis provede personální odbor.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.