Kodex poslance

Vnitřní poměry klubu

  • Poslanecký klub Pirátů utvoří všichni zvolení poslanci. Každý poslanec se řídí schváleným kodexem Pirátského poslance. Poslanecký klub Pirátů usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek.
  • Očekává se, že každý poslanec se bude věnovat výkonu funkce řádně a potřebnou dobu, neboť je placený za plný úvazek. Je žádoucí, aby si každý poslanec zachoval kontakt k dosavadní profesi a komunitě, odkud pochází (např. průběžné vzdělávání, miniaturní úvazek v původním zaměstnání či samostatná výdělečná činnost v oboru, setkání s voliči v regionu, činnosti směřující k rozvoji jeho regionu).
  • Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s republikovým předsednictvem, republikovým výborem, celostátním fórem nebo konkrétním krajským sdružením, pokud jde o problém týkající se určitého kraje. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi za přítomnosti jejich zástupců věc projednat, například prostřednictvím poslance z daného kraje.
  • Obsazení každého místa asistenta poslance a jiných pracovníků pomáhajících Pirátům ve sněmovně bude projednáno klubem. Jako ochranu před zneužíváním těchto pozic k odměňování spřízněných osob si klub ponechá při výběru právo veta. Cílem je mít tým asistentů s různorodou odborností, získat ty nejlepší uchazeče a vybrat asistenta, který si s poslancem sedne.
  • Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup.
  • Zásadní hlasování musí být přijato minimálně 3/4 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice.
  • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a své místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

Vztah klubu k Pirátské straně

Úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany, náboru nových členů a bude celkovou vzpruhou pro další komunální volby po celé republice. Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi poslaneckým klubem a stranou.

Celostátní fórum vždy předem schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu, rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce ve vládě a volí po projednání na poslaneckém klubu ze zvolených poslanců nového lídra, pokud zvolený lídr nemůže z jakéhokoliv důvodu vykonávat svou funkci.

Poslanecký klub bude pravidelně informovat členskou základnu a republikový výbor o své činnosti a výsledcích. Neschválí-li celostátní fórum na návrh republikového výboru něco jiného, poslanecký klub je vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb. Jednání klubu o sněmovních tiscích jsou zpravidla členům a registrovaným příznivcům přístupná.

Žádný poslanec ani funkcionář není povinen odvádět část své odměny, jak to bývá u některých jiných stran. Je však vítáno, pokud se dobrovolně rozhodne sponzorovat konkrétní charitativní, pirátskou nebo občanskou aktivitu.

Vztah klubu k senátorům

Piráti se snaží svou práci v Parlamentu maximálně sjednocovat. Poslanecký klub postupuje tak, aby se senátní tým Pirátů a senátoři zvolení s podporou Pirátů mohli včas připravit na projednávání zákona v Senátu a uplatnit své připomínky ke sněmovní politice.

Navrhni úpravu