Praha, 5. května 2021 – Dnešní usnesení Ústavního soudu bohužel zachovává mnohoznačnost paragrafů trestního zákoníku v oblasti nakládání s návykovými látkami ponecháním pojmu „množství větší než malé“. To Piráti stále shledávají jako problematický aspekt, ač uvítali alespoň dnešní potvrzení výhradní pravomoci zákonodárců určit hranice regulace návykových látek v České republice, které vyplývá ze zrušení možnosti vlády stanovit nařízením, jaké množství návykové látky představuje hranici trestného činu.

Na základě podnětu Okresního soudu v Chrudimi dnes ústavní soudci jednali o možné protiústavnosti užití slovního spojení „množství větší než malé“ v trestním zákoníku ve vztahu k množství zakázané návykové látky, jejíž přechovávání či pěstování je již trestným činem. Komplikovaná povaha určování obsahu psychotropních látek užívaná k posouzení toho, zda jde o množství „větší než malé“, dle chrudimského soudu občanům neumožňuje patřičně předvídat možnou trestnost nakládání s návykovými látkami. Na tuto nepředvídatelnost práva dlouhodobě poukazují i Piráti.

Ústavní soud se nicméně rozhodl nezrušit tento pojem s odůvodněním, že je v judikatuře již dobře zaveden, a to i sjednocujícím stanoviskem Nejvyššího soudu. Zrušil pouze ustanovení, které zmocňuje vládu České republiky nařízením stanovit, které rostliny a houby obsahují omamné a psychotropní látky a jaké množství těchto látek představuje hranici trestného činu.

Poslanec Pirátů Tomáš Vymazal dodal: „Ač mě samotné rozhodnutí Ústavního soudu nepotěšilo, vítám alespoň to, že ústavní soudci zároveň zrušili možnost Vlády ČR nařízením stanovovat jaké množství omamné či psychotropní látky je větší než malé a tím dali jasně najevo, že hranici trestnosti ve vztahu k nakládání s určitým množstvím návykové látky mohou určit jen a pouze zákonodárci. To představuje alespoň drobný krok směrem k umožnění systematičtější a dlouhodoběji plánované politiky ve věci regulace psychotropních látek.“

„Usnesení Ústavního soudu do budoucna potenciálně umožní posuzovat každý případ, kde nebude zjevně mnohonásobně překročeno množství pro osobní potřebu, jako přestupek. Při spáchání přestupku však občanům stále hrozí pokuta a také zabavení věci. Nejen proto Pirátská strana i nadále bojuje za regulovanou legalizaci nakládání s psychotropními látkami,“ řekla k tématu vedoucí meziresortního týmu Návykové chování Janka Michailidu.

Ač tedy nedošlo k žádoucí změně, Piráti vnímají i další aspekty usnesení Ústavního soudu a považují je za další indikaci toho, že právě zákonodárci mají určit vhodnou formu regulace psychotropních látek. Měli by jasně určit, jaká množství těchto látek mohou občané České republiky držet, případně pěstovat, aniž by se při tom vystavovali riziku trestního postihu. O toto Piráti dlouhodobě usilují a poslanci dostanou příležitost tato množství jasně zakotvit už ve třetím čtení vládní novely zákona o návykových látkách v druhé polovině května.