Praha, 15. srpna 2019 - Mimořádná komise Senátu k návrhům auditních zpráv Evropské komise, které se týkají střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, dnes opět zasedla. Komise vznikla na základě požadavku na objektivní posouzení relevantních informací vyplývajících z předběžných zpráv a také nutnosti nezávislého dohledu nad dalším postupem ze strany českých ministerstev. Resorty financí, zemědělství a místního rozvoje ovšem i nadále odmítají poskytnout komisi návrhy auditních zpráv, a to s odůvodněním, že k nim nemůže mít přístup veřejnost nebo třetí strana. Jedná se o pohrdavý přístup těchto ministerstev vůči Senátu vzhledem k tomu, že jak ministerstva, tak horní komora parlamentu, jsou ústavními orgány ČR a nelze na ně nahlížet jako na veřejnost či jakoukoli třetí stranu. Koneckonců i paragraf 12 jednacího řádu Senátu říká, že „senátor je oprávněn požadovat od členů vlády, vedoucích správních úřadů a orgánů územní samosprávy informace a vysvětlení potřebná pro výkon své funkce”. Nejen z těchto důvodů se v nejbližších dnech s Piráty obrátíme na zástupce Evropské komise, abychom jim předali naši dosavadní komunikaci s ministerstvy, jejichž nesourodý přístup, o kterém jsme informovali minulý týden, je zarážející.

Zcela nestandardní je také to, že zástupci dotčených ministerstev ignorují pozvánky komise a na jednání odmítají přijít. Doposavad se jednání komise zúčastnil pouze generální ředitel SZIF Martin Šebestyán, který dnes obhajoval přístup fondu v souvislosti s neuveřejněním zemědělského auditu, který tak zůstává veřejnosti i nadále neznámý. Neobvyklý přístup úřadů dokládá i moje vlastní komunikace s osmi dotčenými institucemi (např. MPO, MMR nebo SFŽP), které jsem na počátku července vyzval k tomu, aby přestaly proplácet dotace společnostem spadajícím pod holding Agrofert. A to z toho důvodu, že se případná škoda s každou další proplacenou transakcí zvyšuje o miliony korun, o které je tímto krácen český občan. Zatímco například Státní fond pro životní prostředí z důvodů rizik přistoupil na pozastavení proplácení, ostatní mou výzvu ignorují, případně bagatelizují.

Dle Pirátů je tedy oprávněné podezření, že přístup jednotlivých úřadů, ministerstev a odpovědných ministrů je kromě demonstrace moci i jakousi cílenou strategií, která má extrémní střet zájmů premiéra Babiše pouze znevažovat a vytvářet tak situaci, kdy se „vlastně nic neděje”. Bez ohledu na to, že se touto kauzou zabývá státní zastupitelství v Praze, vnímám tento amatérský přístup se značným znepokojením, a to především proto, že je v očích veřejnosti znevažována funkce Senátu ČR a de facto i samotných ministerstev a úřadů. To napomáhá poklesu důvěryhodnosti české politiky a v konečném důsledku poškozuje již tak slabou politickou kulturu v zemi, pod kterou se v posledních letech podepisuje premiér Babiš a jeho ministři.

Vzhledem k tomu, že mi není lhostejná budoucnost ČR, její obecná reputace v zahraničí a možné ztráty na státním rozpočtu, spolupracuji nyní prostřednictvím analytického týmu se senátní komisí. V nejbližších dnech se také obrátíme na Evropskou komisi, které předám materiály o rozdílném přístupu českých úřadů, které vnímám jako neudržitelné.