Brusel, 9. prosince 2019 - Francie minulý týden představila návrh zavedení ochrany autorských práv dle kontroverzní evropské směrnice o copyrightu. Návrh v současném stavu je však v rozporu s původními záměry zákonodárců a měl by negativní dopad na svobodu projevu na Internetu. Již v září se pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja zeptal Evropské komise ohledně pravidel pro výjimky ve směrnici a ta mu ve své odpovědi (viz níže) dala za pravdu.

„Francie v implementaci problematické směrnice o copyrightu udělala chybu a bude teď muset svůj návrh zákona opravit. Vyzývám členské země, aby více dbaly na ochranu práv uživatelů na Internetu a důkladněji diskutovaly návrhy s dotčenými neziskovými organizacemi, které na podobné problémy upozorňují již dlouhé roky,” uvedl Marcel Kolaja.

Chyba v implementaci nastala v části, která se týká možnosti uživatelů využít výjimek z autorského práva. Takovými výjimkami jsou například využití obsahu pro umělecké a novinářské účely jako jsou parodie, citace, karikatury apod. Právní řád každého členského státu stanoví výjimky odlišně a směrnice výslovně uvádí, že členský stát musí zajistit, aby se uživatelé mohli na tyto výjimky spolehnout. Kompromis, dosažený při vyjednávání o směrnici o copyrightu, výslovně dovoluje nahrávání např. parodických karikatur známých jako “memes”. Francouzská implementace navrhuje, aby poskytovatelé tyto výjimky uvedli jen v obchodních podmínkách svých služeb. Tento postup je ale podle Evropské komise nedostatečný.

„Komise se domnívá, že povinnosti stanovené v odstavcích 7 a 9 směrnice nemohou být považovány za splněné členskými státy tím, že se budou opírat o jakékoli obecné ustanovení, kterým jsou uživatelé informováni o stávajících výjimkách a omezeních v obchodních podmínkách poskytovatelů služeb,” uvádí přímo ve zprávě komisařka Mariya Gabrielová.

Implementace směrnice samozřejmě probíhá i v Česku. Za Piráty ji řeší poslanec Ondřej Profant, který uvedl: "Ministerstvo bylo velmi překvapeno, že se jako poslanci zajímáme o přípravu této legislativy. Je vidět, že úředníci nejsou zvyklí konzultovat legislativu mimo úzké lobbistické kruhy. Mojí rolí je zamezit dalším nepřesnostem či zadním vrátkům, které vychylují legislativu v neprospěch občanů."

Celé znění otázky a odpovědi:

  • Dotaz místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji

Domnívá se Komise v souvislosti s prováděním směrnice o autorském právu, že povinnost členských států zajistit, aby mohli uživatelé využívat stávající výjimky z autorského práva (stanovené v čl. 17 odst. 7 směrnice (EU) 2019/790), lze splnit obecným ustanovením informujícím uživatele o stávajících výjimkách a omezeních, které je obsaženo ve smluvních podmínkách poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, jehož služby jsou k poskytování prostoru pro ukládání obsahu chráněného autorským právem využívány? Anebo by měly prováděcí právní předpisy požadovat, aby poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online zavedli vedle opatření informujících uživatele také opatření, která by uživatelům umožnila dané výjimky a omezení účinně využívat, a to bez preventivního blokování ze strany těchto poskytovatelů?

  • Odpověď komisařky Gabrielové jménem Komise

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je určena členským státům. Směrnice není na rozdíl od nařízení přímo použitelná. Podle článku 17 jsou členské státy povinny dodržovat řadu povinností týkajících se výjimek a omezení autorského práva. Odstavec 9 například stanoví, že obecné uplatňování článku 17 se nedotýká oprávněných způsobů užití, jako je užití na základě výjimek nebo omezení stanovených právem Unie. Tyto povinnosti uložené členským státům mají dopad na činnost poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online (dále jen „poskytovatelé služeb“). To znamená, že jakákoli povinnost uložená poskytovatelům služeb by měla být řádně provedena ve vnitrostátním právu. Proto, i když je pravda, že odstavec 9 vyžaduje, aby poskytovatelé služeb informovali své uživatele prostřednictvím svých obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou užívat díla a jiné předměty ochrany na základě výjimek z autorského práva a práv s ním souvisejících nebo omezení těchto práv stanovených v právu Unie, musí tuto povinnost členské státy uplatňovat v prováděcích právních předpisech. Komise se proto domnívá, že povinnosti stanovené v odstavcích 7 a 9 nemohou být považovány za splněné členskými státy tím, že se budou opírat o jakékoli obecné ustanovení, kterým jsou uživatelé informováni o stávajících výjimkách a omezeních v obchodních podmínkách poskytovatelů služeb.