Praha, 19. července 2021 – Nejvyšší kontrolní úřad dnes potvrdil dlouhodobé obavy Pirátů o kvalitu pitné vody. Dle dostupných závěrů úřadu vydal stát v letech 2013 až 2020 celkem přes 2,7 miliardy korun z fondů EU a státního rozpočtu na opatření na monitoring kvality vody a na modernizaci technologií v úpravnách vody. Kvalita povrchových ani podzemních vod se za tuto dobu ale nezlepšila. Protože problematika kvality a dostupnosti vody patří mezi naše priority, navrhujeme ve volebním programu jasná řešení. Hlavním cílem do příštího volebního období bude zamezit znečišťování, zavést ochranná pásma vodních zdrojů do centrální evidence zemědělské půdy a zajistit hydrogeologické průzkumy bez negativního ovlivňování zdrojů vody.

Vedle uvedených opatření chceme pracovat také na podpoře omezení hnojiv a pesticidů, které kvalitu pitné vody negativně ovlivňují. Chystáme se předložit novely zákonů, které znečišťování vod omezí, zlepší kontrolu stávajících povinností a umožní veřejnosti zapojit se jako účastník do řízení týkajících se vodních zdrojů v jejich okolí. Chystáme také komplexní novelu vodního zákona zaměřenou mimo jiné právě na skutečnou ochranu vydatnosti i kvality vodních zdrojů.

Právě výskyt pesticidních a dusíkatých látek, který má přímý vliv na kvalitu zdrojů pitné vody, je podle NKÚ velkým problémem a v některých místech se jejich výskyt dokonce zvýšil. I přes snahy mnoha odborníků upozornit na negativní vliv pesticidů ze zemědělství na ekosystémy i lidské zdraví roste počet povolovaných výjimek z hygienického limitu pro pitnou vodu, a to právě zejména kvůli pesticidním látkám. Stát problém řeší miliardami z peněz EU na modernizaci technologií v úpravnách pitné vody, což ale příčiny znečištění neřeší.

Kontroloři z NKÚ upozorňují, že hlavním znečišťovatelem povrchových a podzemních vod pesticidy a dusíkatými látkami je zemědělská činnost. Stát ale bohužel dosud nemotivuje například dotačním systémem zemědělce k tomu, aby změnili svou praxi, snížili využívání pesticidů a tím také kontaminaci vodních zdrojů. Dle Pirátů jde o zásadní problém. Hlavní součástí plánu adaptačních opatření republiky musí být vodní kostra krajiny a ochrana zdrojů vody. Zcela zásadní je také zajištění zásobování občanů kvalitní pitnou vodou dobudováním infrastruktury vodovodů a kanalizací či systematické vyhledávání nových zdrojů pitné vody.

Pod mojí záštitou se v tomto volebním období uskutečnily k tématu dostupnosti a kvality vody dva semináře - Pitná voda je – a bude? a Cena, kvalita a dostupnost pitné vody. Obou se účastnili nejen zástupci dotčených ministerstev, členové Výboru pro životní prostředí, ale i odborníci z Akademie věd či Českého hydrometeorologického ústavu. Z obou také jednoznačně vyplynulo, že kvalita zdrojů vody se jednoznačně zhoršuje.