Praha, 4. října 2021 – Vláda dnes projednává podobu Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027. Ministerstvo životního prostředí přitom zcela zapomnělo doplnit podporu aktivit směřujících k podrobnému poznání současného stavu krajiny a jejího potenciálu v oblasti zádrže vody v krajině a ochrany proti bleskovým povodním. Krajinné plánování je přitom zásadním prvkem při adaptaci na změny klimatu a mělo by proto být v plánovaném financování zahrnuto. Koalice Pirátů a Starostů naštěstí přináší řešení v podobě důrazu na vyšší podporu komplexního krajinného plánování.

Nad rámec navržených aktivit programu nutně potřebujeme podpořit podrobné mapování současného stavu krajiny, jejího potenciálu zádrže vody v celé ploše a zároveň odolnosti vůči projevům bleskových povodní. Je třeba mít také zpracované komplexní studie proveditelnosti zádrže vody v krajině a protipovodňových opatření. Nestačí totiž realizovat jen jednotlivá opatření, je potřeba mít smysluplný plán a věnovat se přednostně rizikovým oblastem. Současně se musíme soustředit na realizaci konkrétních opatření, která se navzájem doplní čímž se jejich vliv významně zvyšuje.

Výstupem budou studie proveditelnosti konkrétních opatření navržených na základně detailní znalosti terénu, které mohou sloužit jako podklad pro veřejnou debatu, diskusi s vlastníky půdy a dalšími hospodařícími subjekty. Dále mohou sloužit také jako výchozí bod pro územní plánování, plány oblastí povodí i komplexní pozemkové úpravy.

Piráti a Starostové potřebu komplexních opatření v krajině dlouhodobě prosazují. Na Výboru pro životní prostředí jsem prosadila usnesení vyzývající ministry zemědělství a životního prostředí, aby byl v rámci připravovaných programových období kladen maximální důraz právě na systematické krajinné plánování, aby byla zavedena podpora zpracování komplexních krajinných plánů a studií proveditelnosti protipovodňových opatření a zádrže vody v krajině na ucelených územích, a dále na realizaci přírodě blízkých opatření.

Ministerstvo životního prostředí dotačně podporuje spíše jednotlivá opatření. A to i přestože mají komplexní řešení jasnou podporu Evropské komise. Minulý pátek na jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Životního prostředí to její zástupce opět potvrdil.