Praha, 14. září 2020 - Vláda dnes projedná závěry kontroly Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) o hospodaření národních parků. Audit, který mám rovněž k dispozici, odhalil závažná systémová pochybení, která jdou na vrub Ministerstva životního prostředí. Jde zejména o problematiku financování správ národních parků. Ty si dnes 44 procent svých nákladů kryjí prodejem dřeva a dalších 20 procent pomocí evropských fondů. Současný stav je podle Pirátů neudržitelný. Ceny dřeva v důsledku kůrovcové gradace klesají a národní parky nemohou krýt své náklady prodejem toho, co mají chránit. Pokud stát zákonem ukládá správě národních parků péči o chráněné území, musí jí k tomu poskytnout prostředky.

Audit NKÚ upozornil též na absenci Koncepce vícezdrojového financování péče o přírodu a krajinu a Strategie rozvoje NP, které měly nedostatky odstranit, ale mají skluz již 9 let. Samotné hospodaření národních parků NKÚ vyhodnotil naopak jako účelné a hospodárné. Výsledek kontroly NKÚ jsme projednali na poslaneckém Výboru pro životní prostředí, který přijal mnou navržené usnesení, kde požaduji po ministrovi životního prostředí do 1. září 2020 výboru návrhy těchto strategických dokumentů předložit. Ministr Brabec mi odpověděl, že ani na jednom dokumentu se nepracuje a pracovat nebude.

Místo toho se z médií dozvídáme, že Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu, která zvyšuje pokuty za znehodnocení obzvláště cenných míst či druhů, a to až na 4 miliony Kč. To rozhodně není dobrá cesta k systémovému řešení tristní finanční situace státní ochrany přírody, natož k ochraně přírody před návštěvníky chráněných území. Řešení vidím v osvětě a připravenosti našich národních parků zvládat vzrůstající turismus a v posílení kompetencí i personální základny jejich správy.

Usnesení Výboru pro životní prostředí z dubna 2020.