Praha, 29. prosince 2020 - Otrava Bečvy, při níž zahynuly tisíce ryb, není jedinou kauzou závažného znečištění řeky, kde hrozí odložení případu. Podle výročních zpráv Inspekce životního prostředí není příčina zjištěna u více jak třetiny havárií na vodních tocích. V posledních letech navíc procento nevyřešených případů výrazně stoupá, v roce 2019 dosáhlo 48 %. Piráti volají po rychlé změně ve vyšetřovacích postupech, obzvláště s ohledem na možné ohrožení zdrojů pitné vody.

V současné době můžeme problematický či nedostatečný postup státních orgánů sledovat hned na dvou velkých ekologických kauzách. Jednou je ostře sledovaná havárie na Bečvě, druhou vyšetřování loňského masivního úniku jedovaté látky na Úhlavě - zde došlo dokonce k přímému ohrožení zdrojů pitné vody pro Plzeň, policie přesto případ odložila.

Chaosu v šetření havárií nelze dále přihlížet. Proto jsem v prosinci ve Sněmovně prosadila usnesení s výzvou ministru životního prostředí Richardu Brabcovi k vypracování jednotného postupu k šetření ekologických havárií, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých úřadů, správců povodí, rybářů či hasičů a dalších zúčastněných. Ministr má návrh předložit do 3. února. Při každé havárii v životním prostředí musí být jasně určený úřad, který povede šetření a zároveň jednotnou evidenci úkonů všech zúčastněných stran podle předem schváleného postupu. Jedině tak může být celý postup zpětně vyhodnocen, zda proběhl správně. Nemůžeme si dovolit, aby se opakovaly situace jako na Bečvě, kdy rybáři říkají, že předali vzorky k analýze, ale inspekce tvrdí, že je nepřevzala a vodoprávní úřad mlčí.

Ochrana přírodních zdrojů je jednou ze základních hodnot Pirátů. Již v roce 2019 jsem prosazovala změnu zákona o ekologické újmě tak, aby byla posílena ochrana přírody i vzácných druhů živočichů a rostlin před závažnými škodami způsobenými lidskou činností. Sněmovna však návrhy nepřijala. Tématu ochrany před ničením životního prostředí se budu i nadále důsledně věnovat.