Praha, 18. dubna 20201 – Vláda dnes projedná Střednědobé vyhodnocení Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR pro období 2016-2025. Strategie popisuje kroky k zabránění pokračujícímu úbytku biologické rozmanitosti, ovšem samo Ministerstvo životního prostředí hodnotí plnění 44 cílů jako nedostatečné, a u ostatních cílů konstatuje, že jsou plněny jen částečně nebo zcela bez vazby na strategii. Vláda se tudíž sama usvědčuje z toho, že nevěnuje ochraně biodiverzity téměř žádnou pozornost. Piráti usilují o komplexní řešení a promítnutí do politik všech ministerstev. S Piráty jsme v rámci tohoto volebního období prosazovali například rozšíření ochrany půdního fondu, vyhlášení nových chráněných území nebo návrat vodních toků do přírodního režimu.

Mezi úkoly, které ani pět let od přijetí strategie nejsou vůbec plněny, patří i zcela zásadní témata jako vyjasnění kompetencí mezi resorty, zavedení profesního vzdělávání pracovníků ochrany přírody, vyhodnocování efektivity současných opatření, vytvoření národního seznamu invazních druhů, zpracování hodnocení ekosystémových služeb či zapojení do výzkumu na mezinárodní úrovni. Bez těchto základních opatření nelze o efektivní ochraně biodiverzity v ČR ani uvažovat.

Ani u některých opatření, která jsou hodnocena jako plněná, není situace lepší. Například pozemkové úpravy jsou hodnoceny jako úspěšné na základě toho, že lze předpokládat vynaložení 3,4 miliard korun. Žádným způsobem ovšem není sledováno, zda pozemkové úpravy biodiverzitě pomáhají, a v praxi jsou často kontraproduktivní. Rozvoj bezzásahových území je hodnocen jako plněný na základě existence stávajících chráněných území. Některá zdůvodnění působí až absurdně, například tvorba celostátní strategie revitalizací vodních toků je hodnocena jako plněná na základě toho, že kraj Vysočina vydal knihu Mosty přes vodní toky.

Právě proto jdeme do voleb s programovou prioritou ochrana biodiversity, je třeba předcházet úbytku živočišných druhů, a naopak zvyšovat odolnost ekosystémů. Naše příroda a krajina dostává desetiletí na frak, Piráti bojují za její ochranu ve Sněmovně i regionech