Praha, 24. července 2020 – Ochrana dětí během rozvodových řízení, pěstounská péče, ale i hospice či duševní zdraví – to všechno byla témata, o kterých jsem hovořila s experty během své návštěvy Chrudimi. Město totiž nabízí zajímavou inspiraci v oblasti sociální politiky, chtěla jsem tak její fungování vidět v praxi. Spousta nápadů a postupů by mohla pomoci i občanům v dalších částech Česka, obrátím se tak s náměty z terénu na příslušná ministerstva.

Pokud má sociální politika skutečně pomoci lidem, je třeba její aktéry promyšleně propojovat a citlivě nastavovat pravidla. Jinak vznikne chaos, který těm nejzranitelnějším víc uškodí, než že by je podržel. V tomto ohledu město Chrudim dlouhodobě vyniká a nabízí dobrou praxi, která se dá přenést i do dalších krajů a obcí. Jsem tak ráda, že mi tamní pirátský místostarosta Pavel Štěpánek umožnil setkání s řadou inspirativní odborníků a lidí, kteří se snaží město posunout k lepšímu.

Velkým tématem byla ochrana dětí, ať už u rozvodových řízení, opatrovnických sporů nebo jakýchkoliv soudních stání. Řadu praktických postřehů míním předložit i Ministerstvu práce a sociálních věcí:

  • Je třeba umožnit rozmanité vzdělávání specializovaných zaměstnanců Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPODů). A to i ve formě dlouhodobého seberozvoje skrz mediační a psychoterapeutické výcviky. Obrátím se na ministerstvo se žádostí o rozšíření nabídky akreditovaných programů.

  • Je nutné začít lépe chránit práva dětí například v opatrovnických sporech. Třeba aby nemusely zbytečně procházet dvakrát či třikrát opakovaným zjišťováním názoru. Tomu by se dalo zabránit, kdyby byly ve speciálním režimu (včetně omezené přístupnosti spisu nebo jeho části) vedené veškeré pohovory s dětmi a využívaly se v následných soudních řízeních.

  • Potřebujeme podpořit spolupráci soudů, Úřadů práce, pracovníků rodinných poraden a obdobných institucí a OSPODů, a to třeba prostřednictvím interdisciplinárních skupin inspirovaných cochemskou praxí. Cílem je, aby například Úřad práce uznával i mimosoudní dohody o výživném, což funguje pouze někde (s tím se obrátím na MPSV). Nebo aby díky jednotnému přístupu soudů, OSPODu a dalších služeb platily dohody dosažené v institucích k tomu určených, např. rodinných poradnách.

  • O problematice ochrany dětí během soudů a jakým způsobem zjišťovat jejich názory, aby došlo k co nejmenšímu traumatu a byla posilována jejich důvěra k justici i dobrý výsledek pro celou rodinu, budu jednat i s Ministerstvem spravedlnosti. Věřím, že se postupně začnou řešit rodinné záležitosti primárně mimosoudní cestou, aby nebylo nutné úředně zasahovat do nejsoukromějších aspektů života dotčených osob.

Jak pracovní výjezd probíhal? Dopoledne jsme hovořili s experty hlavně o tom, jak nejlépe děti uchránit před traumatem z rozvodového řízení rodičů. V Chrudimi k tomu využívají interdisciplinární spolupráci inspirovanou chochemskou praxi, což zjednodušeně řečeno znamená, že se v maximální míře snaží o dohodu a spolupráci rodičů mezi sebou v zájmu jejich potomka, nikoliv o autoritativní rozhodování ze strany soudů.

Dále byla velkým tématem například novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Stejně tak financování služeb pěstounů, nutnost pravidelného zvyšování jejich odměn, nedostatek zájemců či potřeba návazné spolupráce terapeutů. O tom jsme hovořili hlavně s vedoucí místního sociálního odboru a jejími zaměstnankyněmi, se zástupci úřadu práce a také s experty z rodinné poradny a s předsedkyní Okresního soudu v Chrudimi.

Velmi přínosné bylo rovněž odpolední sezení se zástupci města, paní ředitelkou kontaktního pracoviště místní pobočky Úřadu práce i se zástupci neziskového sektoru. Jednalo se o péči o duševní zdraví, jak nastavit předškolní péči např. i pro znevýhodněné děti bez trvalého bydliště v místě i o roli obce v podpoře bydlení. Chrudimští představili svou cestu k nové bytové koncepci s výhledem na desítky let dopředu. Hlavní myšlenkou je zatím vyčlenit část bytového fondu pro rodiny v urgentní sociální tísni a podpořit také určité profese, které město potřebuje, přidělováním bytů.

Panovala shoda, že dnes stát bohužel nemotivuje obce, aby předcházely umisťování lidí do různých druhů pobytových zařízení, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské domovy, ale i azylové domy. I to bychom chtěli do budoucna za Piráty změnit.

Podvečer jsme s Pavlem Štěpánkem strávili v Hospici Chrudim, který nás provedli paní lékařka Blažková a doktor Košťál. Vysvětlovali i problémy, které řeší ohledně financování. Nejvýznamnější podnět pro MPSV, který předám, je nahradit složitě vyřizovaný příspěvek na péči, který hospice administrují s Úřadem práce, za jednodušší způsob úhrady sociálních služeb, poskytovaných vedle těch zdravotních. Například by se dal použít sociální “lůžkoden” (platba na den a lůžko, odvozená analogicky k výši úhrad od zdravotních pojišťoven).