Praha, 9. července 2021 - Za Piráty zásadně odmítáme návrhy ODS k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi, které dnes schválila Sněmovna. Návrhy zavádějí například strhávání pokut ze sociálních dávek, včetně dalšího odebrání dávek rodině, jejíž dítě zanedbává školní docházku, za což přitom už nyní rodiny přicházejí o pomoc v hmotné nouzi na 3 měsíce. Tato opatření nejenže nijak neřeší problémy vyloučených lokalit, ale naopak je zhorší a mohou velmi negativně dopadat na děti, které v podobných rodinách žijí. Navíc postihují i nevinné, protože se odebrání dávek týká celé domácnosti, nikoliv pouze “viníka”. V neposlední řadě by nově obce měly u vymáhání dlužných peněz z pokut přednost například před dětmi bez výživného, což je nepřijatelné.

Situace ve vyloučených lokalitách a jejich okolí je velmi vážná a bezesporu vyžaduje naši pozornost i snahu o komplexní řešení. Tím ale návrhy ODS rozhodně nejsou, právě naopak. V praxi zhorší postavení ohrožených rodin a nás všechny budou stát další miliony navíc, které bude muset stát vynaložit na stabilizaci situace i napětí v obcích. ODS sama přiznává, že nemá za cíl řešit vyloučené lokality, ale pouze donutit výtržníky, aby trpěli, jak nedávno doslova uvedl třeba poslanec ODS Petr Beitl. Popřípadě strana tvrdí, že chce obcím nabídnout alespoň nějaký nástroj, jak řešit konflikty s “problematickými” obyvateli, jenže obce už takové nástroje dávno mají.

Celý návrh reaguje o několik let opožděně a “objevuje již objevené”. V roce 2016 byly totiž přijaty dva přestupkové zákony, kdy jeden z nich už dávno řeší to samé, co nyní navrhovatelé srážkami z dosud nepostižitelných dávek. To je ale ten nejmenší problém.

Návrhu na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi se někdy přezdívá Třikrát a dost, tedy spácháte-li tři přestupky, pak přijdete o část dávek. Tento název je ale zavádějící, protože reálně stačí takový přestupek spáchat pouze jednou a hned následuje exekuce dávek na jídlo a bydlení ve výši nezaplacené pokuty.

Co hůř - za přestupky jednoho člena rodiny budou nově pykat všichni, kteří s ním bydlí. A to včetně dětí, protože nejprve se strhne kvůli dluhu doplatek na bydlení vyplácený celé domácnosti najednou. Problematické také je, že obce, které přestupky vyřizují, budou mít právo na vymožení dluhu například dříve než děti bez výživného. Na rozdíl od všech ostatních věřitelů budou mít jistotu, že pokuty vymohou ze státního rozpočtu, konkrétně z jeho části určené na pomoc v hmotné nouzi. Státní výdaje nejen na dávky, ale také na zdravotní a ústavní péči nebo na práci policie a soudů kvůli tomu ovšem porostou.

Pokuty přitom nejsou podle platných zákonů jedinou možností, jak řešit přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku. A v řadě případů ani ne tou nejlepší. Odebrání věci nebo její náhradní hodnoty, zákaz činnosti nebo zveřejnění rozhodnutí o postihu - to jsou také varianty, které ovšem obce podle evidence přestupků prakticky nevyužívají. Otázka je proč.

Jeden z návrhů také zavádí, aby o dávky přišly na delší dobu než dosud rodiny, jejichž dítě zanedbává školní docházku. V praxi je ale velmi těžké rozlišit, kdy o záškoláctví rodiče vědí, a kdy o tom nemají nejmenší tušení a jde prostě jen o pubertální vzdor jejich potomka. I přestupek zanedbávání školní docházky navíc už dávno komplexně řeší školský zákon a zákon o sociálně-právní ochraně dětí, není tedy třeba postihy zpřísňovat a znovu vše upravovat.

Zásadní problematické body za Piráty: - Trestání nevinných lidí, kteří nic nespáchali, jen s přestupcem bydlí v jedné domácnosti. A to včetně dětí, kterým sice zůstane jejich životní minimum ve výši kolem 2 tisíc korun, ale tyto prostředky bude muset rodina použít na bydlení, zejména v takzvaných bezdoplatkových zónách, kde se jim “sáhne” rovnou na peníze určené na jídlo.

  • Zavedení zásady Jednou a dost - pokud obecní úřad usoudí, že přestupce je nenapravitelný, může po státu výplatu dávky požadovat hned po prvním nezaplacení pokuty.

  • Nová administrativní zátěž pro obce i úřady práce - obce si nebudou moci vybrat, jestli navržené restrikce zavedou, protože jim to zákon uloží. Stejně tak Úřad práce bude muset prakticky každý měsíc provádět srážky z dávek ve prospěch různých obcí, místo aby pracoval na zlepšení situace svých klientů; srážky za porušení obecních vyhlášek se stanou příjmem obcí, které vyhlášku samy vydaly.

Kromě destruktivních dopadů na obce a jejich obyvatele trpí návrh těmito vadami ve vztahu k současnému právnímu řádu: - Především je návrh zásahem do práva každého, kdo je v hmotné nouzi, na pomoc s vymaněním se z tohoto stavu, což je právo zaručené Listinou základních práv a svobod.

  • Opakování přestupků řeší pro stejné přestupky, které jsou součástí návrhu, již zákon o vybraných přestupcích, a to zpřísněním sankcí, pokud je tentýž přestupek spáchán dvakrát v období 12 měsíců.

  • Exekuce dávek pomoci v hmotné nouzi ve prospěch obcí, je v rozporu s občanským soudním řádem, který stanovuje tyto dávky jako nepostižitelné a nastavuje také pořadí přednostních pohledávek, mezi něž pokuty za spáchání přestupků nepatří.