Praha, 9. června 2020 – Piráti dnes do legislativního procesu předložili novelu zákona o vysokých školách a novelu zákona o regulaci reklamy. Cílem návrhů je jednodušší odebírání podvodně získaných titulů, důsledné zveřejňování závěrečných prací na internetu a zabránění provozování služeb a pomůcek, které napomáhají podvádění při studiu.

„Existuje řada mediálně známých případů, kdy bylo prokázáno podvádění při závěrečné zkoušce, a přesto nedošlo k odebrání titulu. I z rozsudků správních soudů plyne, že je třeba upravit legislativu, pokud je ve veřejném zájmu, aby osoby podvádějící při závěrečné zkoušce mohly čelit riziku odebrání diplomu. Proto přicházíme s opatřeními, která to mají napravit. Vedle soustavného a opakovaného porušování dobrých mravů, pro které může být dnes zahájeno řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky, navrhujeme doplnit i porušení závažné. Díky tomu budou nově postihováni i tací, kteří sice jednorázově, avšak závažně porušili dobré mravy. Typicky se tak děje při podvádění u závěrečné zkoušky například použitím mikrosluchátka či opisováním (plagiátorstvím) při psaní závěrečné práce,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů a jeden z předkladatelů návrhu Jakub Michálek.

Navrhovaná novela navrhuje též prodloužení lhůty, kdy lze řízení o vyslovení neplatnosti závěrečné zkoušky zahájit. To pomůže v případech, kdy se na podvádění při státnicích či při psaní závěrečné práce přijde až po třech či více letech. Takové případy se v praxi objevují i díky tomu, že nejsou důsledně zveřejňovány závěrečné práce, a tak se na plagiátorství přijde pozdě. Návrh ukládá vysokým školám bezodkladné zveřejní závěrečné práce na svých webových stránkách.

„V novele zavádíme povinnost studenta jednat při studiu čestně a poctivě. Je třeba, aby tato zdánlivě samozřejmá, avšak ne vždy dodržovaná povinnost, byla výslovně stanovena zákonem, aby např. společnosti, které nabízejí různé pomůcky pro podvádění při studiu (např. mikrosluchátka) či psaní seminárních a závěrečných prací na zakázku, nemohly takto explicitně své služby a produkty nabízet. Tomu lze zabránit právě stanovením této povinnosti a ve vazbě na ni dojde v zákoně o regulaci reklamy k zákazu reklamy, která přímo nabádá nebo podněcuje k porušování právních předpisů nebo k porušování povinnosti uložené na základě zákona,“ dodává k návrhu Michálek.