Praha, 24. března 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo návrh zákona o tom, jakým způsobem budou v tomto školním roce mimořádně probíhat přijímací zkoušky na střední školy, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky v učebních oborech. „Skončilo tápání žáků, rodičů i učitelů, kteří doposud neměli žádné informace o tom, jak budou letošní zkoušky probíhat. To je bezpochyby pozitivní, na druhou stranu samotný návrh ministerstva má i své nedostatky. Zatímco odklad termínů zkoušek a zkrácení lhůt jsou kroky správným směrem, tak pouze jeden pokus u přijímacích zkoušek či maturita vycházející z předchozích vysvědčení nejsou zdaleka ideálním řešením. Dnes jsme k tomu na jednání školského výboru otevřeli diskuzi, bohužel naše pozměňovací návrhy nebyly výborem přijaty,” uvádí pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

„Chápeme, že v této krizové situaci není a ani nemůže být prostor pro rozsáhlé konzultace, ale uvítali bychom, kdyby MŠMT návrh opatření komunikovalo s opozičními stranami již ve fázi přípravy. Nyní jsme postaveni před hlasování o návrhu, na jehož prostudování a případné sepsání pozměňovacích návrhů jsme měli přesně jednu noc,” dodává předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti souhlasí se zjednodušenou podobou společné části maturitní zkoušky a zjednodušením závěrečných zkoušek v učebních oborech. Nicméně pokud by se žáci nevrátili do škol k 1. červnu, navrhuje MŠMT možnost získání maturitního vysvědčení či výučního listu na základě prospěchu doloženého vysvědčením z nižších ročníků, aniž by žák prokázal své odborné znalosti a dovednosti získané v rámci studovaného oboru.

„To považuji za rizikové v souvislosti s prokázáním kvalifikace na trhu práce a možností následného pracovního uplatnění. Součástí maturitní zkoušky je i profilová část, která stejně jako závěrečná zkouška u učebních oborů ověřuje kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné profese. Teoreticky může dojít k tomu, že tito budoucí absolventi budou na trhu práce znevýhodněni, protože zaměstnavatelé na ně nebudou pohlížet jako na osoby plně kvalifikované a budou dávat přednost absolventům jiných ročníků. Nepředpokládáme, že se další rok přihlásí dobrovolně k závěrečné zkoušce významné procento těch, kteří budou mít závěrečnou zkoušku uznanou z roku 2020. I z těchto důvodů jsme dnes na školském výboru navrhovali posun termínu z 1. června na 7. července. Tím bychom získali potřebný čas, který školy i žáci mohou využít k přípravě na zkoušky a o měsíc navýšili prostor pro to, že se současná situace uklidní a žáci budou moci skládat maturitní zkoušky i závěrečné zkoušky v učebních oborech v alespoň částečně standardních podmínkách. Návrh nicméně nebyl školským výborem vyslyšen a byl zamítnut,” dodává Lukáš Bartoň.

Dle předloženého návrhu budou mít žáci termín u přijímacích zkoušek na střední školy posunutý, s čímž Piráti souhlasí. Žáci však přicházejí o druhý termín, a budou tak mít jediný pokus, zatímco za standardní situace mají pokusy dva.

„Jedná se o zpřísnění, s čímž nelze za současných podmínek souhlasit. Žáci budou posuzováni na základě výsledku jediného testu a v případě špatného výsledku jim bude ztížena cesta ke zvolenému oboru a škole. Žáci by dle vládního návrhu rovněž neměli možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu, což je velmi problematické. Na školském výboru jsme dnes proto navrhli zachování dvou pokusů i možnost odvolání ze strany žáka. Návrhy ve školském výboru nezískaly potřebnou podporu. Pokud jde o odvolání žáka vůči výsledku, MŠMT situaci řeší. Ředitel by měl mít možnost vydat rozhodnutí, které bude moci být vydáno zrychleně bez odvolacího řízení,” uvedla poslankyně Lenka Kozlová. Piráti proto v rámci jednání Poslanecké sněmovny navrhnou doprovodné usnesení, aby byly zajištěny dva pokusy v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.