Praha, 16. března – Piráti zaslali Úřadu vlády ČR připomínky k dokumentu Národní program reforem. Materiál vypracoval Úřad vlády pro Evropskou komisi a zabývá se v něm problémy ekonomiky, zdravotnictví, vzdělávání i inovací. Piráti oceňují, že dokument zmiňuje některé z výzev 21. století, jako průmysl 4.0, digitalizaci veřejné správy nebo narovnávání mzdových podmínek. Na druhou stranu je program reforem z větší části příliš obecný a neobsahuje konkrétní opatření.

„Ekonomická část je velmi stručná. Chybí například uvedení dopadu výpadku strukturálních fondů od roku 2020. V oblasti podnikání nesouhlasíme s komplikováním podnikatelského prostředí a zvyšováním zdanění pro OSVČ. Naopak chceme, aby se celkově snižovaly daně z příjmu. Zdanění práce je příliš vysoké, proto preferujeme například zavedení sektorových daní a zabránění daňovým únikům,“ uvedl poslanec Pirátů Jan Pošvář, člen Rozpočtového výboru. Poslanec Tomáš Martínek poukázal na to, že kapitola o důchodovém systému sice zmiňuje plánované navýšení důchodů, ale nijak neřeší udržitelnost a nutnou reformu celého systému.

V kapitole o bydlení vidí Piráti hlavní úskalí v absenci koncepce bytové politiky a podpory dostupnosti bydlení. „Programy MMR a Státního fondu rozvoje bydlení neřeší dopady změn na trhu s bydlením u znevýhodněných osob. Žádný z programů není zaměřen na sociální bydlení pro osoby ohrožené bezdomovectvím. Chybí programy na rozvoj obecního sociálního bydlení, které přitom hnutí ANO slibovalo v předvolebním programu. Podpora dostupného bydlení obecně je nedostatečná,“ říká poslankyně Pirátů Olga Richterová, členka Výboru pro sociální politiku.

K oblasti zaměstnanosti a vzdělanostní ekonomiky Richterová dodává, že „je třeba zvyšovat přidanou hodnotu tvorbou pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky, což v dokumentu chybí. Jako pozitivní vnímáme fakt, že se materiál zabývá problematikou příjmové nerovnosti žen a mužů a znevýhodněním některých skupin na trhu práce. Řešení není v nasazování kvót, ale v odstranění bariér a aktivní podpoře různých možností péče o malé děti.“

V oblasti vzdělávání Piráti kritizují navrhovanou možnost úpravy vzdělávacího plánu dle aktuální situace na trhu práce. Tím by došlo k rezignaci na tvorbu podmínek pro nástup vzdělanostní ekonomiky ve prospěch krátkodobého záplatování. Budoucnost vzdělávání vidí Piráti v rozvíjení dovedností potřebných pro 21. století, jako jsou finanční, digitální či mediální gramotnost, nikoli v produkci nekvalifikovaných a úzce specializovaných zaměstnanců. Ti na pracovním trhu v blízké budoucnosti jen stěží najdou uplatnění.

V oblasti eGovernmentu se dokument opět věnuje celé oblasti spíše proklamativně. „Reálný pokrok v digitalizaci veřejné správy neodpovídá tomu, co program uvádí. Velmi nedostatečně jsou uvedena protikorupční opatření, kterými se současná vláda v demisi často ohání,“ uvádí Ondřej Profant, předseda Podvýboru pro eGovernment.

Piráti budou pozorně sledovat, zda bude vláda reformy slibované do Bruselu skutečně zavádět do praxe. Pirátští poslanci jsou připravení konstruktivně spolupracovat na tématech, v nichž naleznou s vládou názorovou shodu. To ostatně vyjádřili svou účastí u tzv. kulatého stolu, kde byl program reforem projednáván a kde byli jedinými zástupci parlamentní opozice.