Praha, 5. května 2020 - Piráti dnes v otevřeném dopise adresovaném ministru školství Robertu Plagovi vyzvali vládu k zajištění druhého termínu konání přijímacích zkoušek a možnosti odvolání vůči výsledku přijímacího řízení. Hlavní argument vlády pro zrušení druhého termínu, kterým byla minimalizace zdravotních rizik spojených s šířením COVID-19, není s ohledem na aktuální vývoj situace podle Pirátů udržitelný. „Vzhledem k rozhodnutí vlády o obnovení přítomnosti posledních ročníků základních škol nerozumíme tomu, proč by neměl být dětem v rámci přijímacích zkoušek druhý termín umožněn, pakliže bude jejich fyzická přítomnost ve školách umožněna,” uvádí Piráti v otevřeném dopise. Dále varují, že zrušení možnosti odvolání vůči výsledku přijímacího řízení, může potenciálně znevýhodnit některé neúspěšné uchazeče.

Celé znění otevřeného dopisu:

Vážený pane ministře,

vyzýváme Vás touto cestou k přehodnocení postoje vlády ve věci zrušení druhého termínu konání jednotných přijímacích zkoušek a zrušení možnosti odvolání uchazeče vůči výsledku přijímacího řízení, které bylo nahrazeno možností vydání nového rozhodnutí ředitelem školy.

Již v rámci projednávání příslušného zákona ve Sněmovně (zákon č. 135/2020) jsme upozorňovali na to, že příprava dětí k přijímacím zkouškám v důsledku současné situace probíhá v nestandardních a ztížených podmínkách, které ještě více prohlubují nerovnosti v přístupu ke vzdělávání (v ČR jde přitom o jeden z dlouhodobých problémů, na který upozorňuje například OECD). Vláda by proto měla tuto skutečnost v rámci přijímaných opatřeních více reflektovat, k čemuž bohužel nedošlo. Hlavním argumentem vlády pro zrušení druhého termínu konání jednotných přijímacích zkoušek byla minimalizace zdravotních rizik spojených s šířením COVID-19. S ohledem na vývoj situace, aktuální stav a postup vlády v uvolňování opatření přestává být nicméně tento argument udržitelný. Vláda umožnila přítomnost ve školách maturitním ročníkům a u závěrečných státních zkoušek na vysokých školách, rovněž umožnila návrat žáků posledních ročníků základních škol za účelem podpory jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Příprava k přijímacím zkouškám na střední školu je jedním z nejdůležitějších momentů, který má na další vzdělávací dráhu dětí a jejich budoucí život zcela zásadní vliv. Z tohoto hlediska vnímáme pozitivně jakoukoliv snahu dětem v přípravě na přijímací zkoušky pomoci. Vzhledem k rozhodnutí vlády o obnovení přítomnosti posledních ročníků základních škol nicméně nerozumíme tomu, proč by neměl být dětem v rámci přijímacích zkoušek druhý termín umožněn, pakliže bude jejich fyzická přítomnost ve školách umožněna. Druhý termín jednotných přijímacích zkoušek by bylo možné konat například i během víkendu, kdy ve školách nebudou jiní žáci a bude možné plně využít kapacit škol.

V souvislosti se zrušením možnosti odvolání vůči výsledku přijímacího řízení upozorňujeme na to, že uvažovaný postup může potenciálně znevýhodnit některé neúspěšné uchazeče při uplatňování námitek vůči průběhu zkoušky a zároveň může být potenciálně rizikový i pro ředitele škol, jelikož se sami nebudou moci odvolat na rozhodnutí vyšší instance (v tomto případě krajský úřad). Jsme si vědomi toho, že záměrem bylo především urychlení odvolacích procesů s ohledem na nestandardní situaci, ve které se nacházíme. Dle našeho názoru by se tento problém dal nicméně řešit například zkrácením lhůt v rámci standardního odvolacího řízení, které by ve výsledku poskytlo řediteli větší podporu v rozhodování a snížilo riziko potenciálního zpochybnění postupu i rozhodnutí ze strany neúspěšných uchazečů.

Dále předkládáme návrh, aby byla v rámci přijímacích zkoušek více zohledněna současná situace a podmínky dětí při přípravě k přijímacím zkouškám, a to navýšením časového limitu pro konání zkoušek. S navrhovaným opatřením by nebylo nutné měnit žádný zákon, pouze příslušnou vyhlášku upravující podmínky konání přijímacích zkoušek, která je nyní ve fázi přípravy.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem věříme, že naše návrhy zvážíte a své rozhodnutí přehodnotíte.

S úctou a pozdravem,

  • Lukáš Bartoň, poslanec PSP ČR za Plzeňský kraj, místopředseda školského výboru a předseda Podvýboru pro regionální školství

  • Lenka Kozlová, poslankyně PSP ČR, členka školského výboru

  • Ivan Bartoš, předseda Pirátů, poslanec PSP ČR za Středočeský kraj

  • Olga Richterová, poslankyně PSP ČR, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

  • Mikuláš Ferjenčík, poslanec PSP ČR za Pardubický kraj, člen Podvýboru pro regionální školství