Praha, 12. října 2018 – Piráti předložili návrh zákona, který by o 5 let prodloužil dobu, po kterou může soud vrátit majetek nepoctivě nabytý během privatizace zpátky státu. Jde zejména o pochybné transakce týkající se protizákonných převodů bytových fondů, lesů a jiného nemovitého majetku a to, aby stát nebo jiný původní vlastník měl ještě šanci získat majetek zpět. Cílem návrhu je zabránit mimořádnému vydržení státního majetku, který byl v minulosti pochybným způsobem privatizován a převáděn a příslušné orgány dosud neobjasnily podstatné právní aspekty těchto majetkových převodů.

Návrh na změnu občanského zákoníku Sněmovně v září předložil pirátský poslanec Lukáš Černohorský, který je také předsedou vyšetřovací komise ke kauze OKD. Týká se konkrétně přechodného ustanovení § 3066.

„Cílem mého návrhu je prodloužit dobu stanovenou v přechodném ustanovení pro mimořádné vydržení nemovitých věcí. 1. ledna 2019 totiž uplyne 5 let od nabytí účinnosti občanského zákoníku a nad některými kauzami by se tak mohla definitivně zavřít voda. Abychom tomu zabránili, je nutné prodloužit minimální dobu, během níž nemohou noví vlastníci uplatnit institut mimořádného vydržení,“

vysvětluje účel právní úpravy Lukáš Černohorský.

Vláda se ovšem k návrhu zatím staví spíše odmítavě. Svůj postoj zdůvodňuje zejména tím, že v případě nepoctivého úmyslu stejně nemůže být institut mimořádného vydržení uplatněn.

„Nepoctivý úmysl ovšem nelze prokázat v případě, že se jedná o několikátého vlastníka. Nepřijetí navrhované novely může vést k tomu, že např. státní majetek privatizovaný v roce 1995 bude vydržen již 1. ledna 2019, a to i v těch případech, kdy soud shledá, že při privatizaci došlo k porušení zákona nebo závazku s následkem neplatnosti privatizační smlouvy. K vydržení dojde i v situaci, kdy se soudu z důvodu důkazní nouze nepodaří prokázat nepoctivý úmysl nabyvatele, který bude tvrdit, že jednal v dobré víře a poctivě. Dokonce také v případech, kdy se sice podaří prokázat nepoctivý úmysl nabyvatele, ale nabyvatel už majetek po privatizaci převedl na třetí subjekt, který jednal poctivě,“

doplňuje Lukáš Černohorský.

Piráti předloženým návrhem přitom pouze rozšiřují původní úmysl vlády, která sama přechodné ustanovení v novém občanském zákoníku zakotvila. Je tedy s podivem, že vláda s možnou legalizací pochybných majetkových převodů (především privatizačních) již nemá problém, ačkoliv pojistku proti legalizaci těchto stavů ve formě přechodného ustanovení sama zakotvila.