Praha, 13. května 2021 – Na Výboru pro životní prostředí dnes proběhl online kulatý stůl k ministerské novele vodního zákona. Ta by měla vést k efektivnější prevenci ekologických havárií typu řeky Bečvy, o což Piráti dlouhodobě usilují. Bohužel současný návrh má ještě řadu nedostatků, Piráti připomínkovali například vymezení role a odpovědností jednotlivých orgánů v řešení a šetření havárií. Na akci vystoupili úředníci ve třech blocích zaměřených na informace o obsahu novely, statistiku činnosti ČIŽP v oblasti havárií a na český integrovaný záchranný systém. Nechyběli ani zástupci Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a dotčených krajů.

„Piráti po ekologické katastrofě na řece Bečvě a zmatcích, které vyšetřování havárie provázely, jasně požadovali, aby byla revidována legislativa. Požadovala jsem především, aby byl stanoven jasný postup a pravomoci při řešení obdobných krizí. Ministerstvo životního prostředí novelu vodního zákona sice předložilo, ale obsahuje řadu nejasností a systémových chyb. Proto Piráti návrh novely připomínkovali. Uspořádat kulatý stůl k tomuto tématu byl pro mě další logický krok jakožto předsedkyně Výboru pro životní prostředí. Jeho průběh nám ale potvrdil, že novela potřebné řešení nepřináší a nereaguje na zadání Sněmovny, diskuze bude muset pokračovat,“ uvedla pirátská předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

„Při havárii na Bečvě se ukázalo, že nejsme na podobné události připraveni, neumíme je řešit a co hůř, neumíme jim efektivně předcházet. Legislativní změny by proto měly směřovat nejen na vyjasnění postupu řešení a pravomocí zasahujících orgánů či na zvyšování pokut za způsobení havárie. Ale především na opatření, která by přispěla k prevenci havárií, například větší kontrolu vypouštěných vod a subjektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Na dnešním kulatém stole však byla z této oblasti zmíněna jen staronová povinnost schvalování provozních řádů čistíren vodoprávními úřady. Mnohé oblasti novely jsou navíc stále přinejmenším diskutabilní a nebyly zástupci ministerstva dostatečně odůvodněny, například navýšení havarijního fondu krajů, které je podle zástupců krajů nepotřebné, nebo nezahrnutí úřadů Povodí do řešení havárií,“ doplnil pirátský poslanec a člen výboru František Elfmark.

Podle údajů ČIŽP je průměrná objasněnost původce havárie okolo 50 procent, což úřad vnímá jako úspěch. Piráti hodlají tento poměr pomocí navržených úprav zlepšit.