Piráti vyzývají Poslaneckou sněmovnu, aby odmítla vládní návrh novely stavebního zákona. Novela přináší složitější a méně transparentní rozhodování o stavbách a zásadní omezení účasti veřejnosti na rozhodování, namísto požadovaného zkrácení správních řízení a zjednodušení a zpřehlednění stávající legislativy.

Piráti vyzývají Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) k přepracování novely stavebního zákona na základě důkladné analýzy příčin vlekoucích se správních řízení. Souběžně s tím musí MMR řešit protahování řízení v širších souvislostech, které zasahují i mimo legislativní rámec stavebního zákona.

Za prodlužováním správních řízení vidíme nekvalitní a neefektivní práci stavebních úřadů, dále pak chyby investora při přípravě dokumentace i pomalost řešení případných soudních sporů. Piráti souhlasí s poslanci v tom, že je potřeba zrychlit budování páteřních dopravních staveb ve veřejném zájmu, především železnice, dálnic a metra. Obáváme se ale, že chystaná novela stávající situaci ještě více zkomplikuje. Pro urychlení liniových staveb je potřeba přimět krajská zastupitelstva, aby mezi sebou spolupracovala, reálně umožnit sdružení územního a stavebního řízení, zjednodušit výkup potřebných pozemků, profesionalizovat aparát, který pozemky vykupuje a v neposlední řadě zrychlit soudní přezkum vydaných povolení.

Současně žádáme ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby využil všechny možnosti, které vyplývají z jeho funkce a postavení místopředsedy Hnutí ANO, a postavil se proti přijetí zákona, který by skrze omezení účasti veřejnosti ve stavebním řízení vedl k záměrům a stavbám zhoršujícím stav životního prostředí. Vyzýváme ministra Brabce k hájení zájmů životní prostředí.

<h3>Další výhrady Pirátů k připravované novele</h3>
  • Pirátům vadí zejména zrušení povinnosti veřejného projednání vlivu velkých staveb na životní prostředí (EIA). Tento krok je odmítnutím diskuse s obyvateli dotčené lokality.
  • Některé stavby nebude nutné ani ohlašovat, stavby pro rodinnou rekreaci pak můžou vznikat bez jakéhokoli státního dohledu.
  • Novela stavebního zákona v sobě zahrnuje také změnu povolovacího řízení kácení dřevin.

„Pro mě je naprosto nepřijatelné vyloučení občanských iniciativ z rozhodování o kácení dřevin. Pokud se obyvatelům zabrání chránit veřejnou zeleň, odneseme to na kvalitě životního prostředí všichni. Podle současné legislativy probíhá povolovací řízení kácení dřevin v samostatném správním řízení, které vede odborný orgán ochrany životního prostředí, a kterého se spolky mohou účastnit. Novela bohužel přesouvá povolování kácení dřevin do územního/stavebního řízení, které vede stavební úřad, a ke kterému orgány ochrany životního prostředí pouze vydávají stanovisko. Argumenty spolků proti nutnosti či rozsahu kácení a náhradní výsadby tak budou moci spolky uplatňovat až v případném odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, čímž se celý proces povolování stavby naopak prodlouží", říká Dana Balcarová, garantka programu pro Životní prostředí České pirátské strany.

Faktické omezení občanských práv, ke kterému směřuje novela stavebního zákona, je v rozporu s Koaliční smlouvou ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která říká (část 4.6): “Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních”. Piráti se proto ptají: Jakou váhu má takové prohlášení vlády?

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakt</h3>
  • Dana Balcarová, garantka programu Životní prostředí České pirátské strany, dana.balcarova@pirati.cz, 732 103 330
  • Mikuláš Ferjenčík, vedoucí mediálního odboru Pirátů, 737 943 770