Praha, 11. dubna 2018 – K Národnímu programu reforem ČR, materiálu vypracovanému Úřadem vlády ČR pro Evropskou komisi, zaslali Piráti v březnu řadu připomínek. Část materiálu byla na základě těchto výhrad upravena, v mnoha případech ale nebyly připomínky uspokojivě vyřízeny nebo na ně ministerstva nereagovala. Ministerstvo dopravy se dokonce vyjádřilo posměšně o zákonu o liniových stavbách a popřelo tím Programové prohlášení vlády.

Piráti si sice cení věcné reakce resortu školství a zemědělství i Úřadu vlády ČR a jejich podrobného zdůvodnění návrhů i Ministervo financí některé připomínky akceptovalo jako relevantní, většina ministerstev, např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí se ale k připomínkám Pirátů nevyjádřila vůbec.

Svým přístupem Piráty zaskočilo Ministerstvo dopravy ČR. K připomínce, že v materiálu není vůbec řeč o zákonu o liniových stavbách, ministerstvo uvedlo: „Postačuje v současnosti předložený zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který v reálu zákonem o liniových stavbách je. Není zřejmé, jaké jiné konkrétní problémy, by měl „mýtický a všespásný“ zákon o liniových stavbách řešit?“ Postoj MD je tak v rozporu s Programovým prohlášením vlády, které jasně hovoří o zákonech o liniových stavbách a o urychlení výstavby dopravní infrastruktury jako o dvou samostatných normách. Především se však potvrzuje to, čeho se Piráti obávali: Vláda hodlá zalepit problém několika vybraných staveb rychle schváleným a špatně napsaným zákonem o urychlení výstavby a ambici prosadit skutečný všeobecný zákon o liniových stavbách ani nemá.

„Úprava liniových staveb v ostatních zemích EU je koncipována tak, aby mechanismus minimalizoval zásah do majetkových práv občanů, takže obsahuje např. postupy, jejichž cílem je pokud možno zcela se vyhnout předběžné držbě. Zákon 416 okopíroval pouze některé instituty z legislativy západních zemí, ale jde o nekoncepční řešení, které dokládá postup, jakým se ve Sněmovně sestavuje seznam prioritních staveb v příloze zákona. Ten připomíná spíše hokynářské dohadování než podloženou odbornou debatu. Dále je třeba připomenout usnesení hospodářského výboru, které požaduje po Ministerstvu dopravy, aby na jeho přípravě úzce spolupracovalo s Ministerstvem pro místní rozvoj, které pracuje na rekodifikaci stavebního práva. A v neposlední řadě i Programové prohlášení vlády,“ říká pirátský poslanec a místopředseda Podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský.

Předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová uvedla, že v oblasti životního prostředí ministerstvo na připomínky reagovalo nedostatečně: „Zaráží nás, že v materiálu určeném pro Evropskou komisi se nezmiňuje, že Programy zlepšování kvality ovzduší v Praze, na Ostravsku a na Ústecku narazily u soudu a je třeba je přepracovat. Stejně tak cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, které určují investice do odpadového hospodářství v krajích, jsou mnohem nižší, než cíle nové evropské legislativy. Bez jejich změny dojde k velkým finančním ztrátám kvůli nesprávnému plánování odpadových investic a také nebudou splněny povinné cíle recyklace v odpadové legislativě.“