Praha, 21. ledna 2021 – Piráti nezvedli ruku pro prodloužení nouzového stavu do 14. února, o které dnes ve Sněmovně požádala vláda. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ve Sněmovně načetl devět požadavků, jejichž cílem je co nejrychlejší zvládnutí epidemiologické krize, napravení chyb a úprava opatření s plošným ekonomickým dopadem jak na firmy tak i domacnosti. Vládní poslanci s podporou KSČM všechny body zamítli.

„Vládní poslanci odmítli návrhy, o kterých vláda již několik dní tvrdila, že se na nich již pracuje, případně, že se chystá je uskutečnit. Jedná se o kroky, které měly potenciál výrazně ulehčit život spoluobčanů v této nelehké době a zvládnout překonat epidemii,“ uvedl Jakub Michálek.

Usnesení, které Piráti na plénu představili, zahrnovalo rozšíření kompenzací a nediskriminační podpory pro živnostníky a zlepšení přístupu finanční správy k žadatelům, podporu práce z domova a pravidelného testování ve firmách a dočasné zvýšení podpory nemocenské u osob v karanténě a izolaci na 80 %. Dále Piráti žádají o revizi zákazu maloobchodního prodeje a nahrazení omezením počtu zákazníků a také prodloužení omezení na mobiliární exekuce. V případě systému PES Piráti navrhli úpravu ve prospěch posílení pravomocí ředitelů škol rozhodovat o možnosti prezenční výuky alespoň jednou za čas v omezeném režimu při všech stupních pandemické pohotovosti. Součastí usnesení byly také opakované požadavky na zveřejňování dat o průběhu očkování a vyjasnění kritérií podle nichž se budou očkovat skupiny obyvatel. Opětovně Piráti také žádali o předložení časově omezeného zákona definujícího podmínky pandemické pohotovosti s možností kontroly parlamentem.

Plné znění navrženého usnesení:

USNESENÍ K PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Poslanecká sněmovna

  1. vyzývá k rozšíření vládních kompenzací pro podnikatele v přímo i nepřímo zasažených sektorech, které poskytnou podnikatelům dostatečnou, rychlou a nediskriminační podporu, především k úhradě fixních nákladů (např. hypoteční úvěry, úvěry na vybavení a stroje, náklady na energie a další) analogicky k programu COVID-nájemné do 21 dnů od schválení tohoto usnesení,

  2. žádá vládu o podporu proklientského a vstřícného přístupu finanční správy a dalších institucí ke všem žadatelům,

  3. vyzývá vládu, aby do 15 dnů od schválení tohoto usnesení a) podpořila maximální využívání práce z domova v soukromém i veřejném sektoru, b) podpořila pravidelné testování zaměstnanců ve firmách, zejména v průmyslu formou bonusu nebo daňového odpočtu za provedený test,

  4. vyzývá vládu, aby na časově omezenou dobu, do června 2021, podpořila zvýšení nemocenské na kovidové karanténě i izolaci na 80 % namísto dnešních 60 % redukovaného průměrného výdělku, a to z důvodu zvýšení motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty a tak zabránit šíření COVID19,

  5. bere na vědomí a) informaci, že MZ CR 21. 1. 2021 zveřejnilo data o počtu aplikovaných vakcín v jednotlivých krajích po dnech, b) příslib ministra zdravotnictví do 25. 1. 2021 rozšířit tato data o: indikační skupinu, věkovou kohortu, pořadí dávky.

  6. vyzývá vládu k revizi obecného zákazu maloobchodního prodeje a náhradě tohoto zákazu omezením počtu zákazníků na provozovnu za dodržování přísných hygienických opatření, aby byl možný alespoň provoz obchodů, kde se najednou pohybuje pouze 1 zákazník,

  7. vyzývá vládu k úpravě Protiepidemiologického systému tak, aby: a) ředitel základní školy měl při všech stupních PES možnost povolit přítomnost žáků prvního stupně formou rotační výuky či s využitím studijních skupin v souladu s metodickým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, b) zohlednila možnost realizace praktické výuky na školách i při vyšších stupních PES za zpřísněných opatření, c) umožnila ředitelům škol povolit přítomnost žáků závěrečných ročníků základních a středních škol formou rotační výuky, konzultací či s využitím studijních skupin, d) ředitel malotřídní školy mohl umožnit prezenční přítomnost všem žákům prvního stupně za zpřísněných opatření, e) sjednotila pravidla pro fungování subjektů, které poskytují vzdělávání a péči o dítě do věku 6 let, tedy i pro lesní kluby a další zařízení, která poskytují stejné nebo obdobné služby jako mateřské školy,

  8. vyjadřuje podporu záměru, aby vláda do 8. 2. 2021 předložila zvláštní časově omezený zákon, který definuje podmínky pandemické pohotovosti, parlamentní kontrolu takového stavu, mimořádná opatření, která může činit vláda a ministerstvo zdravotnictví, možnosti jejich soudního přezkumu, základní požadavky na informování obyvatel o nákaze COVID-19 a zvládání krize, možnosti plošné pomoci poškozeným a přehledné podmínky pro kompenzaci vzniklé škody,

  9. vyzývá vládu, aby navrhla po dobu trvání nouzového stavu prodloužení veškerých dočasných opatření přijatých v zákoně o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, zejména pak aby omezila možnost provádět mobiliární exekuce či výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, a umožnila povinným žádat o výplatu čtyřnásobku životního minima z jejich účtu.