„Novela stanoví, že má hlavní přednost vždy poskytování sociálních služeb ideálně v přirozeném sociálním prostředí. To odpovídá záměrům, které vláda deklarovala v sociální oblasti v rámci svého programového prohlášení,” uvedla jedna z předkladatelek návrhu Olga Richterová a dodala: „Napomoct by tomu měla i nová definice pečující osoby a stanovení formy podpory pečujícím osobám.” Úprava sice zatím neřeší postavení pečujících jako zaměstnanců, nicméně otevírá prostor pro další právní zlepšení.

„Změny v oblasti sociálních služeb jsou nezbytné. Bereme je ovšem jako první krok, další musí následovat. Je potřeba se zaměřit zejména na úpravu příspěvku na péči, péči o klienty náročné na péči, tedy tzv. pátý stupeň, úpravu v oblasti sociálně zdravotního pomezí, case management nebo systém financování sociálních služeb. To vše nás ještě čeká,” nastínila Richterová.

Norma dále navrhuje definici sítě sociálních služeb celostátního a nadregionálního charakteru, která doposud vznikala ad hoc a nikoliv dle jasných předem daných pravidel, což způsobovalo problémy zejména při každoročních žádostech o předmětný dotační titul. Úprava rovněž zavádí definici bezúhonnosti sociálních pracovníků, doplnění některých nově vznikajících typů sociálních služeb nebo činností a upravuje maximální délku pobytu v odlehčovacích službách.

„Za Piráty určitě vítáme, že bude rovněž umožněno rozšíření poskytování sociálních služeb v azylových domech na osoby závislé na návykových látkách, tedy vznik tzv. mokrých azylových domů. O to jsme dlouho usilovali jak na celostátní úrovni, tak na úrovni obcí, kde se o vznik podobných domů zasazovali naši radní,” upozornila Zuzana Freitas Lopesová, pirátská náměstkyně na MPSV.