Praha, 11. ledna 2021 – Vláda na své dnešní schůzi projedná návrh Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do roku 2050. Jedná se o základní strategický dokument určující směřování ochrany životního prostředí. Z celkem 49 připomínek podaných Piráty, kteří jako jediná strana na dokument reagovali, jich bylo 18 zapracováno. Pirátům se podařilo prosadit například měření úniků z kanalizací, které zajistí bezpečnější pitnou vodu pro tisíce domácností. Vláda ovšem nezapracovala připomínky týkající se řešení ekologických havárií a nijak nereflektovala vytýkané nedostatečné ambice dokumentu, například to, že nestanovuje jasné cíle ani konkrétní data.

„Díky aktivitě Pirátů se začnou systematicky monitorovat a odstraňovat úniky z kanalizací, což povede ke zlepšení kvality pitné vody a předcházení kontaminaci. Pro Piráty je ochrana pitné vody jednou z priorit, se kterou jdou do parlamentních voleb 2021. Nové řešení umožní předcházet haváriím jako v Dejvicích a Bubenči v roce 2015, kdy kvůli vodě kontaminované fekálními bakteriemi onemocněly přes čtyři tisíce lidí,“ uvedla předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Mezi připomínkami, které nebyly zapracovány, je pirátský požadavek na vytvoření plánů postupu v případě ekologických havárií. „Po otravě Bečvy sám ministr Brabec přislíbil zpřesnění kompetencí při řešení příčin a následků havárií, tedy mezi hasiči, Policií, Českou inspekcí životního prostředí, správci povodí a úřady. Schválení strategického dokumentu, který tento požadavek obsahuje, vláda paradoxně odmítá. Nevyjasněné role a kompetence vedou k tomu, že se opakovaně nedaří zjistit původce mimořádných událostí, což v důsledku vede k jejich opakování,“ upozornil vedoucí resortního týmu životního prostředí Lukáš Blažej.

Piráti připomínkovali také nedostatečné ambice celého dokumentu. „Z 58 sledovaných ukazatelů plnění politiky do roku 2030 nemá přes 70 % stanoven měřitelný cíl, a to i u tak důležitých indikátorů jako kvalita vody, limity znečištění ovzduší nebo produkce odpadu. Opakovaně upozorňuji na to, že Ministerstvo životního prostředí předkládá strategie a politiky bez konkretizace cílů. Pak jsou to ale jen pěkně znějící prázdné dokumenty,“ uzavřela Dana Balcarová.