Praha, 29. března 2019 – Česká pirátská strana dnes odevzdala výroční finanční zprávu za rok 2018. Strana dosáhla za minulý rok celkových výnosů ve výši 39,2 milionu Kč a náklady strany dosáhly hodnoty 44,9 milionu Kč. Na výdajích se výraznou měrou podílely volby do Senátu ČR a komunální volby. „Nad rámec volebních kampaní jsme financovali především analytický tým pro náš poslanecký klub, síť koordinátorů pirátských dobrovolníků a mediální a administrativní zázemí strany. Ve čtyřletém cyklu jsme stále v přebytku, hospodaření strany odpovídá našemu finančnímu plánu,” shrnuje Mikuláš Ferjenčík.

Z celkových výnosů strany ve výši 39,2 milionu Kč představovaly příspěvky od státu 33,5 milionu (stálý příspěvek na činnost politických stran a příspěvky na mandáty poslanců, senátorů, krajských a pražských zastupitelů), příjmy z finančních darů 5,2 milionu, členské příspěvky 0,3 milionu Kč a tržby z pronájmu 0,2 milionu Kč. Pro účely výroční finanční zprávy byla v souladu se zákonem o politických stranách do celkových příjmů zahrnuta i hodnota poskytnutých bezúplatných plnění (podpora dobrovolníků, poskytnuté slevy na propagaci apod.), celkové příjmy tak podle tohoto zákona dosáhly 40,4 milionu Kč.

Celkové náklady České pirátské strany za rok 2018 dosáhly hodnoty 44,9 milionu Kč. Výraznou měrou se na nich podílely zejména výdaje na volby do Senátu ČR (5,6 milionu Kč) a výdaje na kampaň pro komunální volby (9 milionů Kč). Z hlediska druhového členění nákladů představovaly hlavní položku náklady na propagaci, náklady za pronájem pirátských center a s tím spojené provozní náklady a ostatní poskytované služby (analytické, administrativní a právní).

Výsledek hospodaření České pirátské strany za rok 2018 činí -5,7 milionu Kč, celkový kumulovaný výsledek hospodaření k 31.12.2018 dosáhl hodnoty +53,3 milionu Kč, čemuž odpovídal i stav finančních prostředků k tomuto datu na bankovních účtech strany. Hospodaření České pirátské strany není zatíženo žádným úvěrem.