Praha, 9. května 2019 - Pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová dnes v rámci interpelací konfrontovala ministra životního prostředí Richarda Brabce ohledně udělení souhlasu Ministerstva životního prostředí ČR s masivním kácením v CHKO Jeseníky a Kokořínsko. „Vytváření rozsáhlých holosečí přímo ohrožuje stabilitu chráněných oblastí, těch nejcennějších přírodních území v ČR,” zdůraznila Balcarová.

Balcarová v interpelaci popsala situaci v chráněné krajinné oblasti Jeseníky, kde roky dochází k intenzivní těžbě bukových horských lesů v evropsky významné lokalitě Keprník, která patří mezi přírodně nejcennější oblasti v České republice, a to i nyní nehledě na probíhající kůrovcovou kalamitu. Následkem kácení je mimo jiné vznik lesních holin, do kterých jsou sázeny smrky, což vede k zásadnímu narušování kvality lesů a ekologických funkcí původních bučin.

Balcarová upozornila také na masivní těžbu dřeva, která poničila přísně chráněnou národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku. Při těžbě došlo k likvidaci cenných lesních biotopů typických pro Dokeskou pahorkatinu - od vodních ploch, rákosin a přilehlých mokřadů Břehyňského rybníka po pískovcové skalní město Pecopala a hnízdiště ptáků, mezi nimiž je i vzácný jeřáb popelavý.

„Toto devastující jednání v chráněných oblastech je podle mého názoru v rozporu s ochranou přírody. Česká inspekce životního prostředí i samo Ministerstvo životního prostředí selhává ve své základní funkci,” řekla Dana Balcarová a dodala: „Piráti se ve Sněmovně věnují problematice kůrovcové kalamity, hledají její příčiny a navrhují změny v lesním zákoně, který zde právě prochází legislativním procesem. Pohled na les pouze jako na hospodářskou komoditu musí skončit. Piráti prosazují šetrné lesní hospodaření a posilování ekologické funkce lesa. V dnešní době dlouhotrvajícího sucha a hrozby dopadu změn klimatu má zdravý a odolný les nenahraditelnou a neocenitelnou roli.

Naproti tomu v národním parku České Švýcarsko nebude díky rozhodnutí jeho správy docházet k dalšímu plošnému kácení stromů z důvodu kůrovcové kalamity. Vedení národního parku uvedlo, že lepším řešením je nezasahovat a kůrovcem napadené stromy ponechat svému osudu. Les se pod ochranou mrtvých stromů rychleji a přirozeně obnoví.