Praha, 14. dubna 2021 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes předložil pozměňovací návrh k zákonu o střetu zájmů. Zákon zajišťuje vymahatelnost pravidel proti střetu zájmů politiků, a to zejména ve vztahu k vlastnictví médií a účasti na veřejných zakázkách a investičních pobídkách. Reaguje tak na loňský nález Ústavního soudu. Michálkův pozměňovací návrh prošel dnes druhým čtením novely zákona o střetu zájmů. Hlavními změnami jsou přesnější vymezení zákazu vlastnit média a přijímat dotace a investiční pobídky politiky a jejich firmami. Rovněž se zlepší vymahatelnost právní úpravy.

„Potřebnost pravidel proti střetu zájmů jednoznačně potvrdil Ústavní soud. V našem návrhu není nic nového, pouze zajišťujeme, že stávající pravidla budou skutečně platit pro všechny a nebude možné je obcházet,“ vysvětlil Michálek.

Pozměňovací návrh reaguje na judikaturu Ústavního soudu. Ten v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ze dne 18. února 2020 uvedl, že povinností demokratického právního státu je nejen vytvořit veřejnému funkcionáři takové podmínky, aby mohl svou funkci řádně vykonávat, ale také zamezit tomu, aby takto svěřenou moc mohl využívat k prosazování vlastních (osobních) zájmů na úkor zájmu veřejného, a tím i důvěry veřejnosti.

„Ústavní soud ve svém nálezu jasně uvedl, že při ochraně veřejného zájmu a demokratických hodnot je zákonodárce v reakci na koncentraci významné ekonomické a mediální moci a z toho plynoucích hrozeb oprávněn činit v mezích ústavního pořádku opatření bránící možné postupné deformaci demokratického režimu do podoby některé z jeho fiktivních či neliberálních variant odporujících požadavkům Ústavy a Listiny základních práv a svobod,“ doplnil Michálek.

Odkazy: