Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala a schválila dvě analýzy k protikorupční legislativě. U Analýzy fungování zákona o střetu zájmů se členové rady shodli na doporučení, aby byla na základě jejích závěrů vypracována novela zákona o střetu zájmů.

„Tato analýza zevrubně rozebírá současné nastavení a fungování platného zákona a detekovala místa, která by se dala zlepšit tak, aby se zvýšila efektivita tohoto zákona. Jedná se třeba o návrhy na zjednodušení týkající se majetkových přiznání u funkcionářů, kteří přecházejí z jedné veřejné funkce návazně do jiné, anebo když jsou zvoleni do své funkce znovu. Tak aby nemuseli podávat výstupní a pak vstupní oznámení, což také sníží administrativní zátěž,“ uvádí ministr pro legislativu a předseda rady Michal Šalomoun.

Ohledně Analýzy kvality evidence skutečných majitelů, kterou protikorupční rada rovněž projednala, se členové rady shodli na doporučení vyhodnotit závěry v ní obsažené tak, aby bylo v evidenci skutečných majitelů možné následně posilovat kvalitu údajů a jejich využití.

Na základě debaty o aktuálním stavu příprav novely trestního zákoníku a trestního řádu přijala Rada vlády pro koordinaci boje několik doporučení.

„Schválili jsme doporučení, aby předkladatel z návrhu vypustil snížení dolní hranice sazeb u majetkových a hospodářských trestných činů. Shodli jsme se také, že podporujeme zmírnění trestní represe u bagatelních trestných činů, které vychází i z odborné literatury. Rada také podporuje rozšíření trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účast ve veřejných soutěžích a zákazu přijímání dotací a subvencí i na fyzické osoby. A jako rada jsme podpořili i zavedení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc,“ upřesňuje ministr Šalomoun.
Na závěr rada diskutovala o dotační politice na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti boje proti korupci pro neziskové organizace pro příští rok. Shodla se zde na doporučení vládě navýšit doposud poskytované prostředky na podporu protikorupčních projektů, a aby je Ministerstvo financí zajistilo ve státním rozpočtu. Rada také projednala výroční zprávu o své činnosti za rok 2023 a stav příprav Akčního plánu boje proti korupci na roky 2025 a 2026.