1. Obecné vymezení:

V referendu lze obecně rozhodovat o věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Výsledkem malého referenda má být podnět parlamentu či vládě k řešení problému určitým způsobem (lidová iniciativa) nebo zrušení zákona přijatého parlamentem (lidové veto).

V obecném referendu nelze rozhodovat o těchto oblastech:

  • omezování základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem nebo mezinárodními smlouvami,
  • porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva,
  • členství České republiky v mezinárodních organizacích a mezinárodní, smlouvy přenášející pravomoce orgánů České republiky na mezinárodní organisaci nebo instituci (dle čl. 10a ústavy),
  • ustanovování jednotlivých osob do funkcí a jejich odvolávání z funkcí,
  • právech a povinnostech konkrétních osob.

Česká pirátská strana je ochotna akceptovat též vyjmutí např. daní, státního rozpočtu, volebních zákonů nebo jednacích řádů.

Výsledek referenda je pro parlament i vládu závazný (parlament bude muset např. na základě výsledku referenda přijmout určitý zákon). Úkolem parlamentu, vlády a všech dotčených orgánů státu v rámci své působnosti je vyřešit legislativní implementaci vedoucí k danému řešení bez zbytečného odkladu.

V referendu má být předložen srozumitelný návrh adekvátní délky (nikoliv paragrafové znění), např. věcný záměr zákona nebo úkol pro vládu. V referendu může být zrušen konkrétní zákon (lidové veto).

2. Přezkum

V počáteční fázi přípravy (registrace petice, kterou podává petiční výbor) proběhne kontrola základních náležitostí a ústavnosti návrhu Ministerstvem vnitra (nevyjádření ve stanovené lhůtě se považuje za souhlas). Po nasbírání cca 5000 podpisů Ministerstvo vnitra bezodkladně předá návrh ke kontrole ústavnosti a srozumitelnosti Ústavnímu soudu, který se musí vyjádřit.

3. Iniciace

Iniciovat referendum by měli pouze občané. Česká pirátská strana je ochotna akceptovat též vyvolání usnesením parlamentu. Vláda by v žádném případě neměla mít možnost vyvolat referendum (ovšem měla by dělat nezávazná hlasování pro konzultaci, nejlépe online).

Pro vyvolání referenda je potřeba cca 150 000–250 000 podpisů pod peticí, a to do roka od prvotní registrace. Ústavní soud může lhůtu prodloužit.

Nastavení minimálního počtu podpisů nad 500 000 je pro Českou pirátskou stranu nepřijatelné. Sbírat podpisy by mělo být možné fyzicky (podpisem archu) i elektronicky (např. na Czech pointu).

4. Průběh

Referendum by se mělo konat společně s volbami. Pokud se volby v daném roce nekonají, tak v datu stanoveném v prováděcím zákoně, aby se nedalo manipulovat s ohledem např. na prázdniny. Lidové veto by mělo jít vyvolat zrychleně, pokud je k tomu důvod.

5. Platnost

Platnost a závaznost referenda vznikne za předpokladu souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících. Kvórum se musí vázat na hlasující PRO z celkového počtu oprávněných voličů, nikoliv na celkovou účast. Je nepřijatelné, aby voličská účast měla vliv na výsledek referenda (nesmí docházet k situacím, kdy jedna ze stran vyzývá k neúčasti). Maximální kvórum považujeme 25 %.

Orgán (parlament či vláda), kterému je úkol uložen, by jej měl do roka splnit, jinak bude rozpuštěn. Ústavní soud může lhůtu v odůvodněných případech na žádost prodloužit. Prioritou je samozřejmě kvalita zákona, nikoliv rychlost.

Pokud je zákon na základě referenda přijat, neměl by být do konce volebního období změněn.

6. Kampaň

Regulace kampaně je věcí prováděcího zákona. Nicméně platí, že kampaň probíhá čistě a poctivě, zejména nesmí být zveřejňovány nepravdivé údaje. U návrhu by měla být připojena stanoviska odpůrců, vlády a lidové komise, která se bude problematikou zabývat.