Piráti považují stávající přestupkovou sankci za odmítnutí očkování za nadbytečnou a požadují zachování pouze smysluplného opatření v oblasti veřejného zdraví, kterým je vyžadování očkování zdravých dětí před jejich přijetím do mateřské školky. Takto nastavený systém bude dostatečný pro zachování kolektivní imunity ve státních školkách, která je nezbytná pro zajištění bezpečného prostředí pro děti neočkovatelné z objektivních zdravotních příčin. Naopak v nestátních školkách by mělo být stanovení požadavku na proočkování dětí plně v kompetenci jejich vedení, které by však mělo mít povinnost všechny rodiče přijímaných dětí seznámit s pravidly, která pro svou školku takto určí. V této souvislosti Piráti požadují zrušení posledního povinného roku mateřské školky před zahájením školní docházky, protože to zcela narušuje logiku výše uvedeného opatření v oblasti veřejného zdraví. Stejného cíle v oblasti vzdělávání lze dosáhnout i jinými prostředky.

Důvodem výše uvedeného stanoviska je fakt, že rodiče odmítající očkování svých dětí, tak obvykle činí na základě své víry, která je významnou součástí jejich světonázoru. Je tedy zbytečné je nutit k tomuto kroku pomocí přestupkového řízení, protože výsledná pokuta neřeší podstatu problému a názor rodičů stejně nezmění. Dalším důvodem ke zrušení tohoto přestupku je fakt, že požadavek zákona na nahlášení svévolně neočkovaných dětí jejich pediatrem vede k závažnému narušení důvěry ve vztahu lékaře a pacienta (respektive jeho zákonného zástupce).

Piráti podporují redukci očkování před přijetím dítěte do státní mateřské školky na pouze účelný rozsah. Do tohoto očkování jsou nyní nadbytečně zahrnuty i vakcíny, které nemají za cíl eliminaci epidemií v dětských kolektivech, jako je například vakcína proti tetanu (onemocnění není přenosné z člověka na člověka) anebo virové hepatitidě typu B (onemocnění nikdy nevytvářelo epidemie v dětských kolektivech). Vyžadování těchto očkování proti těmto konkrétním chorobám před přijetím dítěte do mateřské školky tedy není legitimní a je nutné tento požadavek odstranit, přestože tato očkování lze doporučit a proplácet z veřejných prostředků.

Piráti požadují transparentnost obchodu s vakcínami a odstranění monopolů a oligopolů z této oblasti. Za tímto účelem je nutné změnit koncepci legislativy z „povinné aplikace vakcín vyjmenovaných vyhláškou“ na koncepci „vyžadované ochrany proti chorobám vyjmenovaným zákonem před přijetím do mateřské školky“. Mělo by být na pacientovi či jeho zákonném zástupci aby si sám vybral konkrétní způsob řešení této ochrany, přičemž kromě standardně používaných vícevalentních vakcín mohou dostupné alternativy zahrnovat také registrované méněvalentní či monovalentní vakcíny. Z veřejných prostředků by nicméně měla být hrazena pouze nejlevnější varianta (zpravidla vícevalentní vakcína), a na jiné alternativy by měl pacient či jeho zákonný zástupce, doplácet. Piráti akceptují jako dostatečnou ochranu z tohoto hlediska i „přírodní očkování“ dané získáním imunity proděláním nemoci s neoslabeným virem či bakterii.

Piráti podporují vytvoření mechanismu pro státní odškodnění za trvalé zdravotní následky způsobené aplikací registrovaných vakcín při snaze o splnění očkování vyžadovaných pro přijetí dítěte do mateřské školky. Tento mechanismus povede nepochybně ke zvýšení počtu hlášených závažných nežádoucích účinků, které bude nutné odborně přezkoumávat, nicméně tento trend je žádoucí. Pokud sběr informací o nežádoucích účincích vakcín spoléhá na systém pasivního hlášení, je klíčové především prvotní předání informace o možném riziku registrované vakcíny a falešný poplach je lepší než iluze bezpečnosti.