Praha, 21. ledna 2019 – Piráti jsou zásadně znepokojeni závěry kontrolní akce NKÚ, jejímž cílem bylo prověřit, zda vybrané státní intervence v oblasti takzvaného sociálního bydlení přispěly k efektivnímu řešení příčin sociálního vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením. Piráti upozorňují na skutečnost, že v oblasti sociálního bydlení chybí relevantní legislativa, zainteresované instituce nejsou dostatečně koordinovány a s příspěvky na bydlení není nakládáno efektivně.

„Zjištění NKÚ jsou velmi závažná. Pomineme-li fakt, že hovoříme o termínu sociálního bydlení, který v ČR dosud nemá právní definici, od roku 2012 do roku 2016 vzrostly prostředky na sociální bydlení o téměř sedmdesát procent a počet osob, které je potřebují, se stále zvyšuje,“ uvedla Olga Richterová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR. „Rovněž se od roku 2006 do roku 2015 zdvojnásobil počet sociálně vyloučených lokalit, přičemž data o aktuálním vývoji situace v roce 2019 stát nemá k dispozici nebo nevyhodnocuje. To není efektivní řešení problémů a dobré hospodaření s prostředky daňových poplatníků, a to zvláště v době, kdy je byznys s chudobou stále častěji skloňovaným slovním spojením,“ dodala Olga Richterová.

Za zásadní sdělení plynoucí z kontrolní zprávy NKÚ považují Piráti zejména tato:

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení tvoří v souhrnu prostředků vyplacených ze Státního rozpočtu na řešení sociálního bydlení 88,6 %. Přestože pomáhají snižovat počet osob ohrožených chudobou a materiální deprivací, nepodporují řešení příčin jeho vzniku a rovněž jsou vynakládány neefektivně.

  • Sociální práce jako základní nástroj prevence či řešení sociálního vyloučení není dostatečně podporována a využívána.
  • Komunitní práce není řešena už vůbec.
  • Instituce mající v agendě řešení sociálního vyloučení nejsou dostatečně koordinovány a nemají jasně rozdělené kompetence a pravomoci.
  • V oblasti sociálního bydlení chybí relevantní legislativa.

Piráti se budou zprávou NKÚ intenzivně zabývat. Rostoucí objem prostředků, který je na intervence v oblasti sociálního bydlení vynakládán, a další zjištění NKÚ v oblasti legislativy a řízení ministerstev, poukazují podle Pirátů na dlouhodobě zanedbanou sociální politiku státu.

„Z našeho pohledu se jedná o neudržitelný stav, který bude vyžadovat řadu zásadních systémových změn. Budeme hledat příčiny identifikovaných problémů a ptát se, proč tomu tak je a proč stát nekoná. Není možné, aby vláda měla k dispozici celý odbor Úřadu vlády s řadou expertů, který se problematikou sociálního vyloučení detailně zabývá, ale nesvěřila mu žádné pravomoce. Není možné, abychom jen záplatovali díry a nehledali hřebík, o který se látka trhá,“ řekla na závěr Olga Richterová. Ta také navrhne, aby se kontrolními závěry NKÚ zabýval sněmovní výbor pro sociální politiku ČR.