Praha, 13. června 2018 – Vláda dnes projednávala Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2017, ve které se mimo jiné uvádí, že dodavatelé ztrácejí zájem ucházet se o veřejné zakázky. Zájem ovšem neklesá. Chybí důvěra ve férovou soutěž, která je mnohdy narušena například kartelovými dohodami. Všeobecný a málo konkrétní materiál se podle Pirátů nevyjadřuje k řadě velmi důležitých skutečností v oblasti zadávání veřejných zakázek jako je snížení byrokracie či k neblahému dopadu zpoplatnění podnětů občanů na ÚOHS.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poukázal na to, že toto klíčové téma vláda neřeší dostatečně: „Korupce nespočívá jen v nošení krabic s penězi nebo vínem, zvaní na dovolené do Toskánska či na latifundie do Francie. Systémová korupce je skryta převážně v přerozdělování financí z rozpočtu, v soutěžení a finální realizaci vysoutěžených zakázek a kontroly jejich realizace. To se týká jak největších IT zakázek pro stát či agendu obcí, tak případů budování dálnic nebo objednávek služeb. Velmi s tím souvisí i obsazování funkcí ve státních podnicích či správě, neboť jednotlivé resorty zakázky soutěží a ne vždy existují garance nestrannosti a kompetence. Realizace zakázek by měla být vždy transparentní, efektivní, úsporná a odpovědná vůči potřebám nás občanů. Bohužel, řada kauz ukazuje, že vyvádění peněz spřáteleným firmám a korporacím za nevýhodných podmínek stále probíhá, o čemž svědčí i řada zrušených tendrů a vysoká míra zjištěných porušení zákona.“

Hlavním problémem výroční zprávy je podle Pirátů její stručnost. Chybí údaje o dokládání vlastníků v rámci soutěží a zpráva neobsahuje ani výsledky kontrol veřejných soutěží uskutečněných na základě podnětů občanů. Stejně tak chybí popis činnosti státního zastupitelství a policie při prokazování kartelových dohod. Paradoxní skutečností je, že Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, který měl zavést jednotný informační systém k zadávání zakázek, se sám stal předmětem policejního vyšetřování. Ani k tomuto zásadnímu problému se výroční zpráva nevyjadřuje.

Stručné poznámky Pirátské strany k Výroční zprávě o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017

1. Evidence skutečných vlastníků (strana 3, kapitola 1) Vítěz veřejné soutěže musí doručit zadavateli informace o svých skutečných vlastnících a zároveň musí zaslat tyto informace i do nově zaváděného rejstříku konečných vlastníků, který je ovšem neveřejný. Tato aktivita se duplikuje a hlavně je prováděná nekvalitně. Navíc by tento rejstřík měl být veřejný. Výroční zpráva by tedy mohla obsahovat praktické a statistické zkušenosti s dokládáním skutečných vlastníků v rámci veřejných soutěží.

2. ÚOHS (strana 26, kapitola 3.2.) Výroční zpráva by měla obsahovat výsledek kontrol veřejných soutěží, který byl proveden na základě podnětů občanů. Tyto podněty mohou podávat rovněž nevládní organizace, poslanci či dokonce i úřady a Policie. Bohužel, v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek došlo k zavedení poplatku za podání tohoto podnětu a to ve výši 10 tisíc Kč. Ve výsledku se tak nejen dramaticky snížil počet kontrol, ale zcela absurdně klesl i počet porušení zadávacích pravidel na základě podnětů dvacetinásobně.

3. NKÚ (strana 25, kapitola 3.1.) Výsledkem kontrolní akce NKÚ může být rovněž podání trestního oznámení. Je nepochybné, že kvalita trestního oznámení zpracovaného NKÚ týkajícího se manipulace veřejných soutěží, je velice vysoká. V září 2015 prezident NKÚ přiznal, že z 30 trestních oznámení, které podal NKÚ, jich policie 29 odložila. Následně proběhla schůzka mezi představiteli NKÚ a státního zastupitelství z důvodu řešení tohoto nelogického stavu. Bohužel informace o řešení tohoto problému ve výroční zprávě zcela chybí.

4. Zkušenosti policie a státního zastupitelství s kartelovými dohodami a dalšími trestnými činy Ke stavu veřejných zakázek za rok 2017 se ve výroční zprávě vyjadřuje NKÚ, ÚOHS, auditní orgán Ministerstva financí, ale zcela nepochopitelně zde chybí popis zkušeností státního zastupitelství a policie za rok 2017 s prokazováním kartelových dohod (tajných dohod uchazečů o zakázku) a odhalených technik těchto tajných nezákonných aktivit. Existuje celá řada technik a fingovaného soutěžení při obcházení veřejných soutěží a tyto praktiky je nutné podrobně zkoumat a vyhodnocovat.

5. NEN – národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (kapitola 4) Národní elektronický nástroj měl s registrací zakázek začít již v létě 2017. Zavedení jednotného informačního systému pro rozdělování veřejných zakázek je nepochybně zajímavou či možná záslužnou myšlenkou. Ve výsledku ovšem už i samotný tendr na zavedení tohoto nástroje se stal předmětem policejního vyšetřování a k samotnému případu byly zveřejněné závažné informace. Navíc v poslední době se v médiích objevily informace, že tento systém je pomalý a nepřipravený. Výroční zpráva by proto měla obsahovat přehled o zavádění tohoto systému a měla by rozptýlit všechny pochybnosti, které v této věci byly zveřejněné.

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek za rok 2017