Piráti jako jedna z mála stran mají vymyšlenou reformu soudnictví, která zvýší důvěryhodnost soudů. Mezi zhruba 3000 většinou dobrých soudců je pořád část soudců nekvalitních a někdy bohužel i zkorumpovaných. Není je však možné od sebe oddělit, protože neexistuje žádné hodnocení a data o výsledcích jsou neveřejná.

„Zpracovali jsme důkladnou analýzu současného stavu justice, mezinárodního srovnání a doporučených řešení. Není to žádné dogma, ale výchozí materiál pro diskusi o změnách v soudnictví. Nejvíce jsou se svým soudnictvím spokojeni občané Nizozemsku, Dánska a Finsku. Chceme převzít osvědčené principy a klást větší důraz na otevřenost a odpovědnost,” říká Jakub Michálek, právník a lídr Pirátů v Praze.

Z analýzy vyplývají následující doporučení ke zvýšení kvality justice:

  • Otevřený výběr soudců a předsedů soudů. Sami soudci za největší hrozbu nezávislosti soudců považují neobjektivní podmínky pro výběr a povýšení soudce. Kandidáti na soudce je vhodné vybírat ve veřejných výběrových řízeních za jasných podmínek pro výběr soudce a kariérní postup (včetně např. požadované praxe, písemného testu znalostí, práce s počítačem, odvážných činů pro spravedlnost v dosavadní kariéře). Postupně lze snižovat věk pro odchod soudců do důchodu z dnešních 70 let až na standardní důchodový věk a dát šanci právním expertům vně justice. Díky náboru asistentů lze počet soudců snížit na evropský standard.
  • Zřízení nezávislé Rady pro justici, ve které budou zastoupeni i soudci, která bude garantovat odbornou kvalitu výběru soudců a jeho apolitičnost obdobně jako v Dánsku a Nizozemsku. V zákoně by bylo zejména upraveno veřejné projednání nominace daného člena Rady. Rada by měla např. 5 členů a vybíral by je Senát z renomovaných právních expertů navržených různými institucemi (např. soudy, profesní komory právnických povolání).
  • Veřejná kontrola soudnictví: Zavedeme povinné zveřejňování judikatury krajských soudů. Na soudce se musí vztahovat zákon o střetu zájmů, veřejná majetková přiznání, veřejný diář schůzek s advokáty a jiného lobbingu. Majetková přiznání už fungují na Slovensku, kde jsou dostupná na internetu, zatímco v ČR je soudy utajují. Reformy směrem k otevřenosti dokázaly za pár let na Slovensku částečně zvýšit velmi nízkou důvěru v justici.
  • Veřejná karta soudce na internetu. Veřejná karta soudce by na jednom místě automaticky shromáždila všechny informace, které jsou o práci soudce již dnes zjistitelné. Veřejnou kartu soudce, kterou mají na Slovensku, si můžete prohlédnout zde. Doplnili bychom tam například životopis soudce, střední dobu trvání řízení, počet sporů a náročnost řešené agendy, kárná provinění a excesy soudce, o kterých rozhodl nadřízený soud. Konkrétní podobu projedná Rada pro justici. Veřejná karta bude objektivní základ pro povyšování a kárání soudců, aby byla omezena šikana dobrých soudců a znemožněno povýšení z protekce.
  • Standardy kvality a jejich hodnocení v soudnictví. Česko má v hodnocení kvality soudnictví přibližně 20 let zpoždění proti Nizozemsku, kde jsou standardy pro dobu řízení i kvalitu justice definovány, pravidelně měřeny a hodnoceny. Díky tomu má tamější justice téměř největší důvěru v Evropě (75 %). Hodnocení bude mít podobu např. vizity, peer review, průzkumu mezi klienty, setkání s advokáty anebo pravidelné hodnocení hodnotícím senátem soudců (jmenovaným Radou pro justici), např. jednou za 5 let. Kritéria hodnocení jsou podrobně rozepsána v otázce níže. Vedle toho dáme soudcům možnost bránit se před šikanou a zasahováním do nezávislosti soudce ze strany vedení soudu.
  • Jasná definice excesů soudců a odpovědnost za ně. Chceme osobní zodpovědnost za excesy při vydávání nezákonných rozhodnutí. Pokud soud vyššího stupně shledá exces, měl by předseda soudu dát soudci výtku nebo ve vážných případech iniciovat kárné řízení. Ministerstvo již nebude excesy soudců, za které stát uhradí 70 milionů korun ročně, ignorovat, ale bude po zodpovědných soudcích důsledně vymáhat regresní úhradu. Prodloužíme promlčecí lhůty, aby to bylo reálné.

Mimo to prosazujeme zjednodušení soudní soustavy, aby měla jen 3 stupně, a pro veřejnost tak byla přehlednější, a dále digitalizaci soudního řízení a elektronický soudní spis, viz progam.

Pokud se nám podaří přijmout klíčové změny v justici, dokážeme podstatně zkrátit dobu soudních řízení, zvýšit odbornost soudců a přiblížit se nejlepším příkladům v Evropě.

<hr /> <h3>Často kladené otázky</h3>

K čemu je veřejná karta soudce?

Ke zvýšení transparentnosti justice, která umožní lepší veřejnou kontrolu práce soudců. Soudci jsou jedni z nejvýznamnějších představitelů veřejné moci. Od zavedení veřejné karty soudce si slibujeme zvýšení důvěry veřejnosti v justici, podobně jako k tomu došlo na Slovensku, a snížení počtu žádostí o informace.

Chcete trestat soudce za to, že měl jiný právní názor?

Rozhodně ne. Právo je postavené na různých právních názorech a nezávislý soudce musí být odvážný a měl by svůj názor zdůvodnit. Na druhou stranu však i soudce musí dodržovat zákon a nesmí docházet k excesům, kdy dá např. nadřízený soud v rozsudku závazný pokyn a soudce prvního stupně ho úmyslně nedodržuje, porušuje tím zákon a prodlužuje řízení.

Kdo bude kvalitu soudů, soudních oddělení a soudců hodnotit?

Hodnocení kvality v soudnictví by mělo probíhat zejména neformálně jako v Nizozemsku, např. pomocí peer review (posouzením od kolegy soudce), vizit s účastí renomovaných nezávislých právních expertů a průzkumem spokojenosti mezi účastníky řízení u soudu. Hlavním smyslem hodnocení je zajistit zpětnou vazbu soudcům. Hodnotící senát, který by měl možnost podat kárnou žalobu a zajišťoval by hodnocení plnění standardů kvality, by byl jmenován pro každý krajský a vyšší soud a hodnotil by soudce z nižšího článku. Členy hodnotícího senátu by jmenovala Rada pro soudnictví, které by návrhy předkládal předseda soudu po projednání v soudcovské radě daného soudu.

Podle jakých kritérií se bude kvalita v soudnictví hodnotit?

Hodnocení kvality práce soudce nezahrnuje přezkum konkrétního případu – k tomu je určen odvolací soud. Kvalitu v rámci určité soudní agendy lze měřit např. průměrnou dobou řízení, aby nedocházelo k průtahům, procentem případů vyřešených na první dobrou (tj. bez odvolání či s neúspěšným odvoláním), nízkým počtem excesů a náklady na práci soudce a jeho týmu připadajícími na jedno typizované rozhodnutí. V hodnocení lze také namátkově kontrolovat řádné vedení spisů (hodnotitelé jsou vázáni mlčenlivostí). Hodnotící senáty by řešily dnes neřešené případy soustavných drobných poklesků, které by byly automaticky zaznamenány na kartě soudce.

Jak zajistíte nezávislost soudců a justice?

Podporujeme zřízení nezávislé Rady pro justici, ve které budou zastoupeni renomovaní právní experti, kteří nejsou členy politických stran, a vedle toho i soudci. Rada bude garantovat odbornou kvalitu výběru soudců a její apolitičnost. Za největší hrozbu pro nezávislost považují sami soudci neobjektivní podmínky pro povýšení a tlak z vedení soudu. To chceme vyřešit jasnými apolitickými pravidly pro povýšení a zavedením nové skutkové podstaty kárného provinění v podobě zásahu do nezávislosti soudce vedením soudu.

Vy chcete lidové soudy, aby soudce soudili laici?

Absolutně NE. To je dezinformace, kterou o nás v placené inzerci šíří TOP 09. Kárná řízení budou úplně stejně jako dnes vést kárné senáty, ve kterých budou jak soudci, tak jiní právníci, kterým se říká přísedící (např. renomovaní právní profesoři, státní zástupci a jiné osoby, které splňují obdobné předpoklady jako soudce). Navrhujeme pouze drobně upravit složení kárných senátů, které rozhodují o kárných proviněních soudců. Dnes je poměr soudců a přísedících z jiných právních povolání v kárných senátech 3:3. My navrhujeme např. poměr 2:3, aby měla justice silnější zpětnou vazbu z vnějšku a nezapouzdřila se do sebe.

Nezahltíte hodnocením soudy a kárné senáty?

Ne. Domníváme se, že v důsledku hodnocení by počet kárných žalob dramaticky nevzrostl, případně by pro tento účel byl zřízen vedle stávajících 3 kárných senátů jeden další. Nejde nám primárně o to soudce potrestat, ale zavést trvalé zlepšování kvality jejich práce.

<h3>Odkaz</h3>

Vynikající a otevřené soudnictví: Analýza Pirátů k zlepšení fungování českého soudnictví