Ačkoliv Piráti vždy podporovali volný obchod, proti nevýhodným obchodním dohodám však aktivně prostestují. Poté, co byla shozena ze stolu smlouva ACTA, a poté, co utichlo dění kolem TTIP, nahradila ji CETA. I proti této dohodě mají Piráti řadu konkrétních výhrad. Svojí pravidelnou aktivní účastí na schůzkách vyjednávací skupiny při Ministerstvu průmyslu obchodu ČR se navíc snaží zkvalitnit dohodu a věcně připomínkují její jednotlivé body.

„Jak upozorňují právní analýzy vyžádané Evropskou odborovou konfederací (ETUC), zatímco bude chráněno právo investorů i na případné budoucí zisky, pracovní a environmentální právo bude pod ICS (systém investičních soudů) naopak oslabeno. Na toto téma probíhají rozsáhlé diskuse v Německu, kde se proti mechanismu ICS postavila Unie soudců a státních zástupců, či ve Francii, kde se tato otázka řeší na vládní a parlamentní úrovni. Nejdále postoupila v kritice vláda Belgie, která již oficiálně oznámila orgánům EU, že se obrátí na Soudní dvůr EU se žádostí o stanovisko, zdali je text Dohody v souladu s unijním právem, a podobný krok plánuje učinit na národní úrovni. Evropská odborová konfederace (ETUC) se proti současné podobě Dohody staví dlouhodobě a plánuje další právní a lobbystické akce,“ píše ve své zpravodajské zprávě k dohodě CETA Ladislav Kos, senátor zvolený za koalici Piráti, Hnutí pro Prahu 11, Zelení a KDU-ČSL.

Proč Piráti kritizují dohodu CETA

  • CETA zcela jasně prosazuje a posiluje práva korporací na úkor jednotlivých států a jejich občanů. Zatímco na ochranu práv investora zavádí zbrusu nový systém investičních soudů (ICS - Investment Court System), vůči kterému se už řada soudců členských států EU jasně vymezila, zcela pomíjí podobnou úroveň ochrany například v oblastech pracovních práv a udržitelného rozvoje. V těchto oblastech využívá jen obecné fráze, že CETA nemá vést k omezování pracovních standardů nebo k narušování životního prostředí, nicméně nijak konkrétně nepostihuje případné nedodržení těchto ustanovení.
  • V obecné rovině dohoda přiznává jednotlivým smluvním stranám právo regulovat jednotlivá odvětví, ale smluvní strany (tedy Kanada na jedné straně a EU a všechny její členské státy na straně druhé) tak mohou činit jen v souladu s ustanoveními CETA.
  • Smlouva sice výrazně nezhorší uplatňování kopírovacího monopolu, ale blokuje reformu. Upevňuje tedy postavení patentových trollů a brání liberalizaci a uplatnění skutečné inovační politiky.
  • Přestože dopadové studie slibují až třetinový nárůst obchodu s Kanadou, zejména v potravinářských a textilních oborech, v absolutních číslech se jedná o zanedbatelný přínos. Studie, které si nechala vypracovat Evropská komise, odhadují vliv dohody na růst HDP v EU mezi 0,2 až 0,9 % v příštích 7 letech. Odhadované dopady na hospodářský růst ČR ve stejném časovém období se ovšem pohybují pouze okolo 0,001 % HDP.
  • Ačkoliv je CETA prezentována především jako dohoda o volném obchodu, jedná se rovněž o dohodu integračního charakteru. Obsahuje řadu prvků, které posilují pozice exekutivy Evropské unie na úkor Evropského parlamentu i na úkor národních parlamentů. Stejně jako kupříkladu v případě Lisabonské smlouvy jde o způsob rozhodování o zásadních věcech pouze politickými a úřednickými elitami, zatímco občané jsou s plnými dopady takových smluv seznámeni vlastně až po jejich schválení.
  • Chybí nezávislá kontrola výkonných orgánů CETA. Dohoda nedává demokraticky voleným orgánům možnost kontrolovat či ovlivňovat jejich rozhodování. Hlavní institucí CETA je Smíšený výbor CETA. Způsob jeho ustavení a jmenování jeho členů není jasně stanoven. Tento výbor má ovšem rozsáhlé pravomoci: může „zvažovat nebo odsouhlasovat změny podle ustanovení této dohody“, zvažovat „další záležitosti týkající se oblastí spadajících do působnosti této dohody“ a „za účelem dosažení cílů CETA … přijímat rozhodnutí ve všech záležitostech stanovených v této Dohodě.“
  • Kromě Smíšeného výboru CETA se zřizuje devět specializovaných výborů, například pro obchod, služby, investice, vládní zakázky a další, jejichž pravomoci může Smíšený výbor přebírat dle potřeby.
  • Dohoda zavádí Tribunál pro řešení investičních sporů v případech, kdy investor žaluje stát za poškození svých zájmů či nenaplnění oprávněných očekávání. Tento bod je jistou inovací arbitrážní doložky (ISDS) obvyklé v mezinárodních smlouvách a vytváří zvláštní institut soudní moci mimo existující soudní systém EU a členských států. Tribunál a mechanismus jeho činnosti (tzv. ICS – Investment Court System) představuje patrně jednu z nejkontroverznějších částí dohody. Řada členských států tento mechanismus odmítá s poukazem na to, že EU a její členové jsou právními státy s vyspělým nezávislým soudnictvím, a také na to, že zřízení tohoto soudu naruší princip obecně platného práva a princip rovnosti vůči právu. Protože stát nemůže žalovat investora, zatímco investor stát ano. Jak upozorňují právní analýzy vyžádané Evropskou odborovou konfederací (ETUC), zatímco bude chráněno právo investorů i na případné budoucí zisky, pracovní a environmentální právo bude pod ICS naopak oslabeno.

„Smlouva CETA byla Evropským parlamentem schválena, tím však celý ratifikační proces nekončí. Z rozhodnutí Evropské rady už ale některé její části provizorně platí. Pro úplnou platnost musí být ratifikována národními parlamenty všech členských zemí EU a několika regionálními parlamenty. Piráti ve všech zemích EU, kde působí, vyzývají občany i nevládní instituce k apelu na své volené zástupce v národních parlamentech, aby nedopustili přijetí pro občany nevýhodné dohody CETA,“ říká Mikuláš Peksa, garant zahraniční politiky a vedoucí zahraničního odboru Pirátů.

Související odkazy

Kontakty